СОБРАНИЕ НА СТОПАНСКА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА