„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Новини во царинско работење

  • Дома
  • Новини во царинско работење
Царински систем и политика

Правните основи на царинскиот систем и политика, во контекст на царинските постапки во нашата држава се усогласени со праксата во Европската унија, како и со правилата кои ги применува Светската трговска организација. Клучни закони со кои е дефиниран македонскиот царински систем се: Царинскиот закон, Законот за царинска тарифа, Закон за царинските мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост, но и други прописи и спогодби кои ги има склучено нашата држава. Во продолжение следи релевантната законска регулатива од областа на царините, како и Водичот за царинење за 2021 година.


Царински закон – неофицијален пречистен текст

Закон за царинска тарифа - неофицијален пречистен текст

Закон за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост - неофицијален пречистен текст

Водич за царинење 2021