ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА 6-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
➢ ПРОГРАМИ И ОБУКИ (09.11.2021, во 16:19:12)
👁 Прочитано: 4174
ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА 6-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА  МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ

Почитувани,

Заради ефикасно остварување на специфичните интереси на приватниот сектор во насока на унапредување на компетенциите и вештините на високообразовните кадри во согласност со потребите на бизнисот, во Стопанската комора на Северна Македонија од неодамна функционира Совет за унапредување на високото образование. Овој Совет има три приоритетни цели кои се состојат во развивање и унапредување на три прогами:

•    Клуб на менаџери-претприемништво и лидерство - со едукативни и други настани кои ќе се реализираат преку воспоставување Школа на бизнис-лидери (почеток 9 декември 2021 година),
•    Развој на мали и средни бизниси и старт ап бизниси - со едукативни и други настани кои ќе се реализираат преку воспоставување Модул за развој на мали и средни бизниси, како и Модул за развој на старт ап бизниси (почеток на Модулот за мали и средни бизниси е на 9 декември 2021 година) и
•    Институт за извоз - со едукативни и други настани кои ќе се реализираат преку воспоставување Школа за продуцирање кадри за зголемување на извозот, со крајна цел формирање Институт за извоз (активностите за Изработка на студија за извоз и Платформа за извоз почнуваат во јануари 2022 година додека со Модулот за зголемување на вештините за извоз се започнува од 1 Ноември 2022 година).

Со големо задоволство Ве покануваме да бидете слушатели на Првата 6 месечна Програма за развој на мали и средни бизниси која започнува на 9 декември 2021 година, а која е планирано да заврши на 10 јуни 2022 година.

Целна група на Програмата: Виш менаџмент на малите и средните бизниси.

Предавачи: Повеќе од 30-тина реномирани претставници од бизнис секторот, академската и научна фела со акцент на пренесување на практични искуства. Предвањата се замислени така што сите модули имаат на почетокот краток теоретски вовед на секоја подтема, потоа следат предавања со практични примери, искуства и менторски пристап од страна на предавачите. Секој модул има свој ментор и на предавањата ќе има голем дел интерактивност и вежби по најнови европски и светски пристапи.

Секој Модул трае по 9 часа од кои последните 2 часа се наменети за дискусија и прашања.

Во прилог следи Програмата за развој на мали и средни бизниси разработена по модули, теми и предавачи.

Ве молиме најдоцна до 01.12.2021 година да ја пополните Пријавата за учество во обуката. Прилог: Пријава

* Програмите се ограничени со број на слушатели и организаторот го задржува правото за измена на бројот и распоредот на Програмите

м-р Антонета Манова Ставреска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба