Пресметајте ја вредноста на износот потребен за користење на АТА Карнет

Колкава е вкупната вредност на стоката за АТА Карнет (во EUR)


Колкав е бројот на предмети / ставки во АТА Карнет листата


Дали сте членка на Комората?


Дали сакате документите да бидат изработени по итна постапка?Износот потребен за уплата изнесува:
0  EUR


*вредноста е дадена во EUR, со вклучен ДДВ од 18 %.Уплатата е потребно да биде направена во денари по тековен среден курс на НБРСМ