ЦЕНИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ОСТАНУВААТ СЕУШТЕ ВИСОКИ, А ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСТАВЕНИ КАКО ВТОР ИЗБОР ВО СНАБДУВАЊЕТО
➢ Актуелно (13.03.2024, во 11:01:00)
👁 Прочитано: 331Интервју за МИА на потпретседателот на Здружение за градежништво, индустријата на градежните материја и неметалите Даниел Цеков
ЦЕНИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ОСТАНУВААТ СЕУШТЕ ВИСОКИ, А ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСТАВЕНИ КАКО ВТОР ИЗБОР ВО СНАБДУВАЊЕТОКликни за повеќе

Даниел Цеков од Здружението за градежништво и индустријата на градежни материјали изразува загриженост поради три големи предизвици: нестабилни цени на енергенти, суровини и опрема; уништена домашна градежна оператива и намалување на кадарот; и нерегулиран пазар и увоз. Цеков нагласува дека нарушувањето на ланците на снабдување е поради пандемијата и руската војна агресија врз Украина, што допринесе кон нестабилноста на цените и поскапувањата на градежните материјали. Во Македонија, договорите за проекти каде државата е инвеститор се спроведуваат во принцип на најниска цена, што ги изложува на големи предизвици изведувачите и снабдувачите. Новиот предизвик претставува нарушување на транспортните врски со Истокот, што ги зголеми цените и роковите на испорака на репроматеријали и опрема.
Новите такси значително ја влијаат на цената на градежните материјали. Воведувањето на такси на производите и услугите од страна на Европската Унија, врз база на количината на емисија на CO2, предизвикува пораст на цените на цементот за повеќе од 30%. Ова е сериозен предизвик за индустријата, која треба да се адаптира преку преод кон алтернативни материјали и користење на обновливи извори на енергија. Сепак, во исто време, градежната индустрија е силно зависна од политичките одлуки, каде што недостатокот на планирање и контрола резултира во циклуси на градење без долгорочен стратегиски план. Ова не само што влијае на стабилноста на индустријата, туку и на квалитетот на инфраструктурата која се изградува, со потенцијални последици за целокупната економија и општеството.
Бавниот премин кон европските норми во градежништвото во државава напредува споро. Според Цеков, сите сериозни производители веќе ги имплементирале европските норми. Но, со признавањето на СЕ сертификатите, македонскиот пазар се отвори целосно, оставајќи ги домашните производители незаштитени. Преодот кон европските стандарди треба да вклучи и сертифицирање на производите кај домашните лаборатории. Државата мора да регулира увозот и примената на СЕ ознаката за да го заштити домашното производство и да ги задржи младите инженери во индустријата. Носителите на индустријата бараат промена во начинот на договарање помеѓу инвеститорите и изведувачите и обврзување на странските изведувачи да користат домашни производи и подизведувачи.
 

Служба за информирање при Комората