Закон за финансиски инструментиВрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (*)

Се прогласува Законот за финансиски инструменти (*), што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 13 март 2024 година.

Бр. 08-1947/1

13 март 2024 година

Скопје

 

Претседател на Република

Северна Македонија,

Стево Пендаровски, с.р.

 

Претседател на Собранието

на Република Северна Македонија,

Јован Митрески, с.р.

 

ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (*)

ГЛАВА I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ

Предмет на уредување

Член 1

  1. Со овој закон се уредува:

(*) Со овој закон се врши усогласување со:

1. Директива 97/9/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 3 март 1997 година за шемите за обесштетување на инвеститорите (CELEX бр.31997L0009);

2. Директива 98/26/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 19 мај 1998 година за конечност на порамнувањата и системи за порамнување на хартии од вредност (CELEX бр.31998L0026), Директива 2009/44/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 6 мај 2009 година за изменување и дополнување на Директивата 98/26/ЕЗ за конечноста на порамнувањето во системите за плаќање и порамнување хартии од вредност и Директивата 2002/47/ЕЗ за аранжмани за финансиски колатерал во однос на поврзаните системи и кредитни побарувања (CELEX бр. 32009L0044), Регулатива бр. 648/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 4 јули 2012 година за преку шалтер деривати, централни договорни страни и трговски складишта (CELEX бр. 32012R0648), Директива 2019/879 на Европскиот парламент и на Советот од 20 мај 2019 година за изменување и дополнување на Директивата 2014/59/ЕУ во однос на капацитетот за апсорпција на загуби и докапитализација на кредитните институции и инвестициските фирми и Директивата 98/26/ЕЗ (CELEX бр. 32019L0879);

Закон за финансиски инструменти.pdf

Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје