Закон за проспекти и обврски за транспарентност за издавачите на хартии од вредност (*)Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСПЕКТИ И ОБВРСКИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА ИЗДАВАЧИТЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ(*)

Се прогласува Законот за проспекти и обврски за транспарентност за издавачите на хартии од вредност(*), што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 13 март 2024 година.

Бр. 08-1948/1

13 март 2024 година

Скопје

 

 Претседател на Република

Северна Македонија,

Стево Пендаровски, с.р.

 

Претседател

на Собранието на Република

Северна Македонија,

Јован Митрески, с.р.

ЗАКОН ЗА ПРОСПЕКТИ И ОБВРСКИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА ИЗДАВАЧИТЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (*)

ДЕЛ ПРВИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

ГЛАВА I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

(1) Со овој закон се уредуваат:

1) условите и постапката за понуда на хартии од вредност;

2) условите и постапката за изработка, одобрување и дистрибуција на Проспектот што се објавува кога хартиите од вредност се нудат на јавноста или се примени за тргување на регулиран пазар;

3) барањата во врска со обелоденувањето на периодични и тековни информации за издавачот кој успешно реализирал јавна понуда на хартии од вредност со Проспект кој го одобрила Комисијата за надзор на пазарот на капитал на Република Северна Македонија и за издавачот чии хартии од вредност се веќе примени за тргување на регулирани пазар и

4) надзорот во врска со спроведувањето на овој закон и одмерувањето и изрекувањето на административните мерки во согласност со овој закон.

(2) За сѐ она што не е уредено со овој закон ќе се применуваат одредбите на Законот за финансиски инструменти, Законот за трговските друштва, Законот за општата управна постапка, Законот за решавање на банките и законите со кои се уредува стечајот, односно инсолвентноста.

 

Закон за проспекти и обврски.pdf

Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје