Одлука за одобрување на работењето на Надзорниот одбор на Железници на РСМ Транспорт А.Д. СкопјеВо согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон за трговски друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на акционери на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, на седницата, одржана на 19 декември 2023 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ

 

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Надзорниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје Скопје за Одлуката бр. 1893/1-2 од 25.10.2023 година со која се одобрува Одлуката бр. 1881/1-4 од 24.10.2023 година усвоена од Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија за склучување на Анекс кон Договорот зазаем со заемодавачот АД МЕПСО, солемнизиран под ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година заведен кај заемодавачот под бр. 02-7951 од 25.12.2017 година, а кај заемопримачот под бр. 2773/1 од 25.12.2017 година и кон Анексот 1 на овој договор ОДУ бр 2126/18 од 27.12.2018 година, солемнизиран кај нотар Ана Брашнарска од Скопје и кон Анексот 2 со ОДУ бр. 2451/19 од 31.12.2019 година, солемнизиран кај нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје и кон Анексот 3 со ОДУ бр. 2909/20 од 30.12.2021 година, солемнизиран кај нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје, Анексот бр. 4 со ОДУ бр. 3167/21 од 30.12.2021 година солемнизиран кај нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје како и кон Анексот бр. 5 со ОДУ бр. 3069/22 од 30.12.2022 година солемнизиран кај нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје, со кој рокот на отплата ќе се продолжи од 31.12.2023 година до 31.12.2024 година;

 

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесувањето , а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

 

Бр. 41-11644/8         

19 декември 2023 година

Скопје     

                            Заменик на претседателот

                              на Владата на Република

                                 Северна Македонија,

                                 Фатмир Битиќи, с.р.


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје