Службен весник бр.159 од 26.07.2023 г. Одлука за престанок на важење на Одлуката за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - руди на бакар и злато на локалите с.ИловицаВрз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 јули 2023 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА

ЗА СПОЈУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –

РУДИ НА БАКАР И ЗЛАТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ИЛОВИЦА“, ОПШТИНА БОСИЛОВО СО

КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИЛОВИЦА“, ОПШТИНА БОСИЛОВО И ОПШТИНА НОВО СЕЛО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО СКОПЈЕ

 

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – руди на бакар и злато на локалитетот „с. Иловица“, Општина Босилово со концесијата за експлоатација на минерална суровина – бакар и злато на локалитетот „Иловица“, Општина Босилово и Општина Ново Село на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје бр. 41-6339/3 од 27 јуни 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.141/23).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

 

 

 

Бр. 41-7640/3                                                   Претседател на Владата

25јули 2023 година                                 на Република Северна Македонија,

Скопје                                                            д-рДимитар Ковачевски, с.р


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје