П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА РЕЦЕПТОТ, КАКО И НАЧИНОТ ЗА ПРЕПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ КОИ СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ И РАСТЕНИЈА КЛАСИФИЦИРАНИ ВО ЛИСТИТЕ II И IIIВрз основа на член 41 став 4 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и 53/16), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА РЕЦЕПТОТ, КАКО И НАЧИНОТ ЗА ПРЕПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ КОИ СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ И РАСТЕНИЈА КЛАСИФИЦИРАНИ ВО ЛИСТИТЕ II И III

Член 1

Во Правилникот за образецот на рецептот, како и начинот за препишување на лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во Листите II и III  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/16) во член 7 став 2 алинејата 10 се менува и гласи:

„- магистрални лекови - препарати од канабис кои содржат повеќе од 0,2% тетрахидроканабинол ТХЦ во количина потребна за лекување најмногу до 30 дена.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„Магистралните лекови од став 2 алинеја 10 на овој член, се препишуваат за употреба при медицински индикации кај пациенти:

- со малигни заболувања;

- заболени од мултиплекс склероза;

- заболени од ХИВ;

- со тешки епилептични синдроми во детска возраст;

- со невропатска болка и

- за палиативна нега.“

Член 2

Во член 8 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„За магистралните лекови од член 7 став 2 алинеја 10 од овој правилник, лекарот на рецептот ја препишува и:

- количината на тетрахидроканабинол ТХЦ за поединечна доза на препарати од канабис,

 - број на поединечните дози,

- дозирање и

- начин на употреба.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

 

Бр. 19-2755/3

6 април 2023 година                                                                     Министер за здравство,

Скопје                                                                                              д-р Fatmir Mexhiti,с.р

 


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје