Семинар 28.03.2024 ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА

Онлајн семинарСтопанската комора на Северна Македонија, на 28.03.2024 година, организира еднодневна онлајн работилница на тема: „ Детален опис  на постапка за поднесување на барање за  ставање во промет на производи и материјали во контакт со храна“.

На оваа онлајн работилницата детално ќе биде објаснета постапката и потребните документи кои треба да се достават во прилог на барањето за добивање на мислење/ одобрение/ решение за ставање во промет на производи и материјали во контакт со храна.  

Ќе се разговара за документите со кои се потврдува безбедноста согласно општите и посебните барања за различни видови материјали и производи што доаѓаат во контакт со храна, согласно Закон за безбедност на храна.

Во текот на работилницата слушателите ќе бидат запознаени со различни видови на документи кои се потребни за различни видови на материјали, примери за случаи при увоз од производител од добавувач, кој не е производител на производите,; производи кои се произведени во една земја, а се увезуваат преку друга.   

ПРОГРАМА
1.    Потребни документи:

-    Обрасци и нивно пополнување;
-    Документација за производи и материјали за кои нема посебни барања.

2.    Потребни документи за пластика:
-    Изјава за усогласеност;
-    Извештај од извршени лабораториски анализи и потребни параметри.

3.  Потребни документи за керамика и порцелан:
-    Изјава за усогласеност;
-    Извештај од извршени лабораториски анализи;
-    Различни параметри за различни категории производи;
-    Документација во случај кога не се исти  произведувачот и производителот.

4.    Потребни документи за рециклирана пластика:
-    Техничко досие кое содржи информации за одобрениот процес на рециклирање; 
-    Изјава за усогласеност од производителот дека се користи само рециклирана
     пластика од одобрен процес на рециклирање согласно ЕУ рег.282/2008;
-    Објавено мислење од ЕФСА за процесот на рециклирање;
-    Одобрение од земјата каде е произведенена рециклираната пластика што
     доаѓа во контакт со храна;
-    Извршени анализи за вкупна миграција и специфична миграција на тешки метали;
-    Од рециклирани пластични производи и материјали согласно ЕУ регулатива 10/2011.

5.    Цуцли и цуцли лажалки од еластомер или гума:
-    Изјава за усогласеност од производителот согласно ЕУ регулатива 1935/2004;
-    Лабораториски анализи за испуштени N-нитрозамини и N-нитрозни супстанци.

6.    Пластичен кујнски прибор од полиамид и меламин:
-    Изјава за усогласеност од производителот за безбедност на пластичнипроизводи
     и материјали согласно ЕУ регулатива 10/2011;
-    Лабораториски анализи за меламин и примарни ароматични амини.

7.   Епокси деривати како групи на супстанци кои се користат во производство на
      производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна:
-    Изјава за усогласеност од производителот согласно ЕУ регулатива 1935/2004;
-    Анализи за специфична миграција за BADGE и определени негови деривати.

8.    Дополнителни информации:
-    Документација во случај кога не се исти  произведувачот и добавувачот;
-    Документација за различни видови материјали од ист производител;
-    Примери. 

Предавач: 
СУЗАНА ПОПОВСКА- дипл. Биолог- биохемичар, стручен соработник при контрола на производи и материјали во контакт со храна 

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    Инструкции за приклучување на „онлајн“-работилницата;
•    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа онлајн работилница можат да се пријават најдоцна до 26.3.2024  година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Online Бизнис средби, 17.04.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б средби што ќе се одржат на 25. Меѓународен економски саем Мостар 2024 година, на 17 и 18 април 2024 година во хибриден формат (на лице место и онлајн) - ЕЕН мрежа
Семинар, 17.04.2024
МОТИВАЦИЈА И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ – КАКО СО Gen Z?
Семинар, 17.04.2024
ВЛИЈАНИЕ НА ХЕМИСКИ ШТЕТНОСТИ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА РАБОТНО МЕСТО
Конференција, 17.04.2024
„InterConnect“ B2B SME Matchmaking Conference 2024
Семинар, 18.04.2024
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА – ПРИПРЕМАЊЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА ПОДДРШКА ПРИ НОСЕЊЕ ИНФОРМИРАНИ ОДЛУКИ НА ДРУШТВОТО
Конференција, 18.04.2024
ПИТ Северна Македонија 2024: Lean. Green. Digital.
Семинар, 18.04.2024
КОИ УТВРДЕНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР КАЈ БИЗНИС ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕКРШОЧНА ОДРЕДБА- ГЛОБА?-ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ХРАНА И ХИГИЕНА НА ХРАНА-
Online Бизнис средби, 18.04.2024
Меѓународни деловни средби “Meet4Business MEGRA 2024” во областа на градежништво, архитектура и енергија, од 18-19 април 2024 г., Горна Радгона, Р. Словенија, xибриден настан
Online Бизнис средби, 19.04.2024
Меѓународни деловни средби “GreenTech Days meet Future of Building 2024” од областа на животната средина, енергијата, енергетската ефикасност, градежништвото и инфраструктурата, од 17-19 април 2024 година, (xибриден настан), Виена, Австрија
Семинар, 19.04.2024
КАКО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОСНОВОТ ЗА ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТОДАВАЧОТ (ЛИЧНИ ПРИЧИНИ НАСПРОТИ ПРИЧИНИ НА ВИНА)? ДАЛИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОБРАЗЛОЖИ ОТКАЗОТ КОЈ ЕДНОСТРАНО ГО ДАВА РАБОТНИКОТ?НА КОИ ЕЛЕМЕНТИ МОРА ДА СЕ ВНИМАВА ПРИ СКЛУЧУВАЊЕТО НА СПОГОДБА?
Саем, 19.04.2024
ПОКАНА за учество на саем и Б2Б „Денови на технологија и деловна соработка 2024 година“ - “Technology & Business Cooperation Days 2024”, Хановер, Германија, 22-25 април 2024, со физичко присуство - ЕЕН мрежа
Семинар, 19.04.2024
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, РЕШЕНИЈА ЗА ГОДИШНИ ОДМОРИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ИСКУСТВА И СЛУЧАИ ОД ПРАКСА
Семинар, 22.04.2024
„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕХ ВО БИЗНИСОТ“
Семинар, 29.04.2024
-Суспензија на работник до конечна  судска одлука; - Прекувремена работа; - Право на дополнителна работа; - Одлагање од извршување на конечна одлука до донесување на судска одлука; - Празници, слободни денови и исплата на дневници
Семинар, 14.05.2024
САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ - ТРАНЗИЦИЈА ОД  ISO/IEC 27001:2013 на ISO/IEC 27001:2022
Повик, 15.05.2024
Повик за грантови за енергетска ефикасност за МСП до 10.000 евра - EENergy повик https://eenergy.grantplatform.com, Enterprise Europe Network
Брокерски настан, 16.05.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б состаноци од области на синиот раст, заштита на животната средина, одржлив туризам и социјална кохезија, во Шибеник, Хрватска на 16.05.2024 година
Семинар, 30.05.2024
КАКО ОД КОНФЛИКТ ДО СОРАБОТКА: СТРАТЕГИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА ВО ТИМОВИ
Конференција, 13.06.2024
Конференција и деловни средби: Продлабочување на економската соработка меѓу Грција и Северна Македонија
Брокерски настан, 18.06.2024
Покана за учество на брокерски настан “Tech4SmartCitie” - https://tech4smartcities-2024.b2match.io/ на 18 јуни 2024 година, Брисел, со физичко присуство - Enterprise Europe Network