Семинар 28.02.2024 ИНТРАХОСПИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА, ПОСТАПУВАЊЕ СО МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

Онлајн семинар- Интра хоспитални инфекции–општ осврт од аспект на законска регулатива(правилник за поблиски критериуми за спречување и сузбивање на ИХИ);
- Интра хоспитални инфекции-превенција и контрола (хигиена на раце темел на добра превенција на ИХИ) и
- Постапување со медицински отпад 

На оваа работилница ќе се дискутира за законските критериуми за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции (ИХИ). Законските обврски на здраствените установи за  пријава на ИХИ. Значење на ИХИ во здраствените установи. Постапување со отпадот во здраствените установи.
На работилницата  ќе бидат опфатени следните теми:
 
1. Правилникот за поблиски критериуми за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции, пријавување на интрахоспитални инфекции, Правилникот за начинот на пријавување и формата и содржината на обрасците за пријавување Интра хоспитални инфекции. (Законска обврска на  Директорите на Здравствените установи  да формираат Комисија за следење и контрола на Интра хоспитални инфекции  и да донесат Програма за спречување и сузбивање на Интра хоспитални инфекции, план за работа на Комисијата за Интра хоспитални инфекции, изготвување на препораки упатства и протоколи за спречување, сузбивање, превенција и контрола  на Интра хоспитални инфекции).

2. Интрахоспитални инфекции –општ осврт, контрола и првенција
- Дефиниција;
- Значење;
- Контрола;
- Цел на контролата;
- Хигиена на раце темел на добра превенција на Интра хоспитални инфекции.
 
3. Постапување со медицински отпад-правилник за начинот на постапување со медицинскиот отпад, како и начинот на пакување и обележување на медицинскиот отпад.
 - Селекција на отпад, постапување со медицинскиот отпад е законска обврска на сите здравствени        установи. Сепарацијата е клучна за минимизирање на медицинскиот отпад:
 - Дефиниција;
 - Да се назначи одговорно лице во Здраствената установа;
 - План за управување со медицински отпад (извештаи за реализација кои се 
   доставуваат до градоначалниците и до МЖСПП(Министерство за животна 
   средина и просторно планирање);
 - Упатства за вработените;
 - Постапување, идентификација, сепарација, собирање , пакување, означување 
   и складирање;
  - Простор за локално  собирно место;
  - Внатрешен транспорт;
  - Простор за  централно собирно место;
  - Надворешен транспорт(преработка ,отстранување, стерилизација).


Предавач: 
-ДМС Марина Ангелеска-специјализирана за ментално здравје, одговорна за следење и контрола на Интра хоспитални инфекции.
           
Рок за пријавување:26.2.2024 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 12.03.2024
Тридневна „онлајн“ обука за:СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 18.03.2024
Еднодневен семинар на тема: КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ И БЕЗБЕДНОСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА
Семинар, 19.03.2024
CONTENT WRITING - КАКО ДА КРЕИРАТЕ НАЈЕФИКАСНА СОДРЖИНА ЗА ВАШИОТ БРЕНД
Семинар, 20.03.2024
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ-Правата и обврските на субјектите на надзор при спроведување на инспекциски надзор, посебни дејствија во инспекциска постапка
Семинар, 21.03.2024
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЗА ЕФИКАСНО ЛИДЕРСТВО
Семинар, 28.03.2024
ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА
Саем, 08.04.2024
ПОКАНА за учество на саем и Б2Б „Денови на технологија и деловна соработка 2024 година“ - “Technology & Business Cooperation Days 2024” (xибриден настан), Хановер, Германија, 9-25 април 2024 - ЕЕН мрежа
Повик, 10.04.2024
Повик за учество за Национална награда за компании со најдобро имплементиран систем за безбедност и здравје при работа (БЗР) за 2024 година
Брокерски настан, 15.04.2024
Меѓународни деловни средби “GreenTech Days meet Future of Building 2024” од областа на животната средина, енергијата, енергетската ефикасност градежништвото и инфраструктурата, од 17-19 април 2024 година, (xибриден настан), Виена, Австрија
Online Бизнис средби, 18.04.2024
Меѓународни деловни средби “Meet4Business MEGRA 2024” во областа на градежништво, архитектура и енергија, од 18-19 април 2024 г., Горна Радгона, Р. Словенија, xибриден настан