Семинар 05.12.2023 - 06.12.2023 ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ - ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКРИВАЊЕ - 

„онлајн“-семинар 09:00 - 13:00 часотПоради сѐ почестата злоупотреба на податоците, како од надворешни така и од внатрешни фактори, се наметнува потребата од јакнење на безбедносните капацитети на организацијата. Со цел навремена превенција и откривање на сомнителните активности и инциденти, кои можат да се спречат преку правилна проценка и преку третман на ризиците, Стопанската комора на Северна Македонија на 5 и на 6 декември 2023 година организира дводневен „онлајн“-семинар на тема: ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ – ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКРИВАЊЕ.

Што добиваат учесниците?
На семинарот учесниците ќе бидат запознаени со напредните начини на измами во дигиталниот свет, преку злоупотреба на платежните картички и на набавките, преку виртуелни измами и измами поврзани со електронското банкарство, измами преку мобилни уреди и апликации, измами преку платежни трансакции, штедни и кредитни сметки, како и измами во осигурителните друштва, а сѐ со цел поголема примена на ИТ-системот во превенцијата и во откривањето. Учесниците ќе се запознаат и со напредната анализа на податоците и со поединечната примена на вештачката интелигенција (AI) во одбраната од интерни или од екстерни измами.
Некои од прашањата на кои ќе се даде одговор се и како со помош на податоците кои се наоѓаат во информацискиот систем на компанијата да се воочи и да се спречи злоупотреба; како да се спроведе истрага по откривањето измамнички активности; како да се применат успешната комуникација и методите на испитување за да се разоткрие злоупотребата во целост, како и кои мерки треба да се преземат за намалување на интерните и на екстерните злоупотреби. За време на семинарот ќе се направи анализа на реалните интерни и екстерни злоупотреби.

Цел на семинарот
Целта на семинарот е учесниците да се здобијат со основни и со напредни знаења и разбирања за методите кои може да се користат за откривање и за превенција на интерните и на екстерните измамнички активности.
За кого е наменет семинарот?
Семинарот е наменет за менаџментот во компаниите, за раководителите и за вработените во службите за откривање и за превенција на злоупотреби; за вработените во ИТ-службите и во службите за безбедност на информатичкиот систем и за управување со усогласеноста; за правната служба и за одговорните лица за заштита на деловните информации и за управување со оперативни ризици; за интерни и за екстерни ИТ-ревизори и за ревизори на деловни процеси; за лицата задолжени за дефинирање и за примена на контрола за превенирање и за откривање интерни и екстерни злоупотреби, како и злоупотреби на платежни системи; за вработените кои управуваат со безбедноста на платежните картички и со дигиталните сервиси за виртуелни и за мобилни плаќања; за вработени кои работат на развој на методологии за превенирање и за ефикасно откривање на измамничките активности, како и за сите оние кои имаат потреба од соодветно управување и спречување злоупотреби и од заштита на клиентите и на секојдневното работење во компаниите.

ПРОГРАМА
Прв ден
1.    Управување со ризиците од измами

 • Методологија за управување со ризици од интерни и од екстерни измамнички активности
 • Видови измамнички активности
 • Закани и ранливост на системот
 • Проценка на веројатноста и на влијанието на дефинираните ризици
 • Анализа и третман на ризиците од злоупотреба

2.    Превенција на измамничките активности    

 • Дефинирање на интерната контрола за превенција од злоупотреби
 • ИТ и безбедносни контроли – документирање и примена
 • Мониторинг и следење на потенцијално сомнителните активности
 • Права на пристап и на работа во апликациите
 • Автентификација, безбедни процеси на активирање корисник и верификација
 • Улогата на ИТ-менаџерите и на лицата задолжени за информациска безбедност во спречувањето на измамничките активности
 • Едукација и обука на вработените    

3.    Откривање измамнички активности    

 • Што кога ќе се случи измама, а што кога ќе се открие
 • Воспоставување интерни контроли за откривање злоупотреби
 • Активен и пасивен пристап
 • Управување со инциденти од интерни и од екстерни измами
 • Методи за откривање сомнителни активности и за воочување измами
 • Примена на информацискиот систем за откривање измамнички активности
 • Тестови за откривање измами – дефинирање на правилата и на тежината
 • Анализа на добиените резултати и создавање шаблони    

Втор ден
1.    Истрага по откривањето измама  

 • Спроведување истрага
 • Детална анализа на случувањата и прибирање докази
 • Успешна комуникација и методи за испитувања
 • Улогата на интерната ревизија во разоткривањето на злоупотребите
 • Иницирање и спроведување вонредна ревизија    

2.    Чекори по откриената измама и по спроведената истрага

 • Што научивме по откривањето на измамничките активности и на спроведената истрага
 • Напредна анализа на податоците
 • Примена на вештачката интелигенција (AI) во спречувањето на измамничките активности
 • Нови тест-сценарија и/или измена на постојните

3.    Примери од праксата

 • Искуства од компании и преземени дејства
 • Злоупотреба на дигитални сервиси – виртуелно и на мобилни уреди
 • Злоупотреба преку набавка и преку складирање стока
 • Злоупотреби во финансискиот сектор – платежни картички, електронско и мобилно плаќање, осигурување, кредити итн.
 • Анализа на измами со штедни, тековни и со кредитни сметки
 • Анализа на примери за добро водење истрага по откривањето интерни измамнички активности 

Предавач
Лука Милинковиќ, менаџер за безбедност, управување и за ризик во компанија за развој и за дизајн на софтверски решенија. Милинковиќ има повеќегодишно искуство со контрола и со управување на електронските ризици, со специјализација во областа на дефинирањето на електронските процеси (ITIL-процеси) и на примена на самата контрола. Со информациска безбедност и со едукација се занимава повеќе од 10 години, а за време на тој период има работено и на Електротехничкиот факултет во Белград, како и во неколку банки во Р Србија. Има работено на развој и на примена на безбедносни методи, мрежни технологии и на алгоритми за енкрипција. Автор е на многубројни трудови и учествувал на домашни и на меѓународни научни конференции, а член е и на електронското списание PC Press. Тој е, исто така, сертифициран внатрешен ревизор за управување со ризик ISO/IEC 27001 и ISО 31000.

Работен јазик на семинарот е српски јазик.

За сите учесници ќе биде обезбедено следново:    

 • упатства за приклучување на виртуелниот семинар;
 • работни материјали во електронска верзија;
 • eлектронски сертификат за учество на семинарот.    

Сите заинтересирани за учество на овoj виртуелен семинар можат да се пријават најдоцна до 1.12.2023 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 05.12.2023
ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ - ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКРИВАЊЕ - 
Семинар, 06.12.2023
БЕЗБЕДНА РАБОТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ – ПРЕВЕНЦИЈА, МЕРКИ, ПРЕПОРАКИ –
Семинар, 12.12.2023
МАКСИМИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА: СТРАТЕГИИ И АЛАТКИ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 12.12.2023
Практичен курс за MS EXCEL (ОСНОВНО НИВО) - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 13.12.2023
Практичен курс - водич за успешна продажба преку социјалните мрежи INSTAGRAM – КАКО АЛАТКА ЗА ПРОДАЖБА
Тренинг обука, 14.12.2023
ЧЕТИРИДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ
Семинар, 14.12.2023
ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА, ПОСТАПКА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ, КАКО И ИЗМЕНИ ВО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ОДНОС НА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ
Конференција, 15.12.2023
Конференција и панел дискусија на тема: „Бизнис со цел“ - Како да ги водиш вработените во предизвикувачки времиња -Нови концепти на менаџмент-
Семинар, 20.12.2023
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ХРАНАТА
Семинар, 20.12.2023
ДЕЛОВНА СТАТИСТИКА СО НАПРЕДЕН EXCEL
Семинар, 21.12.2023
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАТВАРАЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК, ПОДГОТОВКА НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТА ВО ПИСАРНИЦАТА ЗА НАРЕДНА ГОДИНА, ПОДГОТОВКА И СОБИРАЊЕ НА СПИСИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ПИСАРНИЦА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И НИВНО СКЛАДИРАЊЕ, СРЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО АРХИВА
Семинар, 22.12.2023
ЕДЕН ДЕН- ДВЕ ВЕШТИНИ:EXCEL И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА