Семинар 27.06.2023 EXCEL SALES’ DATA ANALYSIS-ДАТА АНАЛИЗА НА ПРОДАЖБА

Онлајн семинарЕксел алатките спаѓаат во најважните алатки во деловното планирање, микроекономската анализа и носењето на одлуки за подобрување на перформансите на продажбата на компаниите. 
На онлајн семинарот ќе се обработуваат 10 начини за анализа на податоците за продажба на компанијата со користење на Ексел. На тренингот ќе се користат и 7 различни техники за анализа!
Анализата ќе се прави со дескриптивна статистика, потоа со користење на Екселот ќе следува објаснувачка анализа на податоци (Exploratory Data Analysis- EDA), како и користење на специфични Ексел формули за анализа на продажбата.
За анализа ќе се користат и пивот табели за анализа на продажбата, потоа ќе се прави комбинирање на податоците од различни бази и примена на Power Pivot алатките. Ова ќе овозможи создавање на консолидирани извештаи.
На онлајн-семинарот ќе се прикаже и техниката на одговарање на Open-ended questions неопходни за донесување на менаџерски одлуки поврзани со продажбата. 
Анализата ќе опфати анализа на аномалии во продажбата, откривање на екстремни вредности и сл.
На крај ќе се обработат начини за презентирање на анализите, преку табели, графикони и примена на правила (conditional formatting).
Во свет во кој сме постојано опкружени со податоци, бројки, трендови и статистики, неопходно е да ги разбираме и да бидеме способни да ги користиме Ексел алатките за носење на деловни одлуки.
Онлајн семинарот е наменет за сите оние коишти сакаат да научат како да:
-    Препознаваат ситуации во кои примената на Екселот може да помогне во процесот на одлучување; 
-    Да спроведуваат комплексни анализи во пракса користејќи Ексел и на тој начин да издвојуваат дополнителни информации од собраните податоци; 
-    Интерпретираат различни нумерички податоци прикажани во деловните извештаи или критички да пристапат во вреднувањето на статистичките податоци пред носењето на деловни одлуки.
Се препорачува учесниците на оналјн семинарот да имаат инсталирано Ексел 2016 или најмалку Ексел 2010. 
Содржина на обуката:
-    Quick Statistics;
-    Descriptive Statistics;
-    Data Analysis;
-    Exploratory Data Analysis (EDA);
-    Conditional Formatting;
-    Color Scales, Data Bars, Top/Bottom Rules, Duplicate Values;
-    Sales by country (with formulas);
-    SUMIFS functions;
-    Table Formatting;
-    Pivot Tables;
-    Conditional Formatting Pivot Tables;
-    Top 5 Items- Sales per Unit;
-    Pivot Tables with Data Model;
-    Anomaly Detection;
-    Креирање Data model;
-    Statistic Chart- Box and Whisker Plot;
-    Best in Category;
-    Profit Analysis;
-    VLOOKUP functions;
-    Combine Tables;
-    Dynamic Reports;
-    Data Validation;
-    COUNTIFS functions;
-    Which product to discontinue?;
-    Анализа на податоци;
-    Создавање комплексни извештаи.

На основа на “живи“ примери се објаснуваат опциите во Excel:
•    Data Model;
•    Define relationships;
•    Calculations;
•    Measures;
•    Insert pivot table from Data model;
•    Key Performance Indicators (KPIs);
•    Insert Pivot Charts;
•    Tips & tricks (трикови).
Краен резултат: Целосен извештај за продажбата на компанијата 


Предавач:
 
Проф.д-р Зоран Ивановски, редовен професор на Eкономскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, реномиран регионален стручњак од областа на финансискиот менаџмент и предавач со долгогодишно искуство во земјата и странство. Во својата долгогодишна универзитетска кариера бил на раководни факултетски и универзитетски позиции како Ректор на Европскиот универзитет – Република Македонија, Проректор на Европскиот универзитет – Република Македонија и Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, декан на Економски факултет при Европскиот универзитет – Република Македонија, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Универзитетот “Свети Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот во Валенсија. Покрај универзитетската кариера предава на обуките за брокери и за инвестициски советници организирани од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. Успешно раководи со првата бизнис клиника во нашата земја “Business Clinic DB”.
Повеќе од 20 години реализира обуки за бизнис секторот во земјата и во странство.
Автор е на голем број универзитетски учебници и научни трудови објавени во списанија индексирани во реномирани бази на податоци. 


За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн семинар;
-    Е-сертификат и
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овoj онлајн семинарот можат да се пријават најдоцна до 23.06.2023 година.
 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Тренинг обука, 03.10.2023
SEED+ КАМПАЊА ЗА БРЗО УЧЕЊЕ И ОБУКА ЗА ВЕТЕРИНАРНИ СЕРТИФИКАТИ
Семинар, 04.10.2023
ИТ КАТАСТРОФИ И ОДРЖУВАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО - Управување со кризни ситуации – дефинирање, изработка на план за континуитет во бизнисот, тестирање и опоравување -
Семинар, 09.10.2023
СОЗДАВАЊЕ МОДЕЛ ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА КЛИЕНТИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА PYTHON И МАШИНСКО УЧЕЊЕ
Брокерски настан, 10.10.2023
Билатерални деловни средби „Green Days“ во рамките на Саемот за животна средина и енергија „Pollutec“ во Лион, Франција, 10-13 октомври 2023 година, https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/
Форум, 12.10.2023
Македонско-австриски бизнис-средби во Стопанската комора на Северна Македонија
Семинар, 17.10.2023
ДОНЕСУВАЊЕ СТРАТЕГИСКИ ОДЛУКИ ВО МАРКЕТИНГОТ:  ОБУКА ЗА АНАЛИТИКА ЗА УСПЕХ 
Online Бизнис средби, 24.10.2023
“Energy Business Meetings at OMC 2023”-Деловни средби за енергетика https://omc2023.b2match.io/ (xибриден настан), Равена, Италија