Семинар 30.03.2023 ХИБРИДНИ ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ: РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА, ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ, ПРОБНА РАБОТА, СЕЗОНСКА РАБОТА, РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Онлајн настанСтопанската комора на Северна Македонија, на 30 март 2023 година, организира еднодневна онлајн работилница на тема: „Популаризација на хибридни договори за вработување и анализа на специфични елементи на договорите за вработување: работење од далечина, практикантска работа, приправнички и волонтерски стаж, пробна работа, сезонска работа, работа во странство“. 
Водејќи се од забележаниот зголемен интерес за излегување надвор од рамките на она што е вообичаен договор за вработување, а во насока на приспособување кон менливите околности, на оваа работилница ќе се дискутира за некои поспецифични верзии на постоечките договори за вработување.
Така, ќе се разговара за вршењето работа од далечина, кое во моментот е именувано како работа од дома, со сите специфики на институтот и начинот на негово правилно спроведување.
Потоа, ќе се разгледаат условите за спроведување практикантска работа, со особен фокус на гарантирање на заштитата нa правата на практикантот. Во таа смисла, ќе се анализираат и начините за спроведување волонтерски и приправнички стаж.
Следно, ќе се посочи можноста за спроведување пробна работа во склоп на постоечкиот договор за вработување, ќе се потенцира нејзиното времетраење, како и последиците од неуспешното завршување на пробната работа.
Во делот за сезонската работа, ќе се објаснат сите разлики во работниот однос кои се креираат во процесот на спроведување сезонска работа, како што се работното време и начините на престанок на работниот однос.
Крајно, ќе се дискутира и за вршењето работа во странство преку обработка на дополнителните задолжителни елементи на ваквиот тип на договор за вработување.
Работилницата ќе има интерактивен пристап со практични објаснувања и примери.

ПРОГРАМА

I.    РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА
-    Законска регулатива:
·    Закон за работни односи.
-    Договор за вработување со вршење на работа дома:
·    Поим;
·    Дефинирање на место за работа различно од простории на работодавач;
·    Потреба од склучување посебен договор за вработување;
·    Права и обврски;
·    Надоместоци за употреба на сопствени средства;
·    Заштита и безбедност при работа.
-       Инспекциски надзор:
·    Известување на надлежниот инспекторат;
·    Овластувања при вршење на инспекцискиот надзор;
·    Предизвици при вршење на инспекцискиот надзор;
-    Забрана на работа дома;
-    Работи кои не смеат да се вршат дома;
-    Исклучоци при вршење работа дома:
·    Ограничување на работното време;
·    Ноќна работа;
·    Одмор;
·    Дневен и неделен одмор.
II.    ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА
-    Законска регулатива:
·    Закон за работни односи;
·    Закон за практикантство.
-    Поим и битни елементи:
·    Услови за вршење;
·    Времетраење;
·    Надоместок за практикантска работа;
·    Права и обврски на практикант и работодавач;
·    Договор и евиденција на практикантска работа.
III.    ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ
·    Вршење и траење на приправнички стаж;
·    Изведување на приправнички стаж;
·    Ограничување на отказ на приправник од работодавач;
·    Услови за остварување волонтерски стаж.
IV.    ПРОБНА РАБОТА
·    Договорање пробна работа;
·    Времетраење и надоместок;
·    Отказен рок за време на пробна работа;
·    Специфичности на пробна работа при вршење сезонска работа.
V.    СЕЗОНСКА РАБОТА
·    Услови за спроведување и специфичности.
VI.    РАБОТА ВО СТРАНСТВО
·    Испраќање на работник на работа во странство;
·    Договор за вработување за вршење работи во странство со посебни, задолжителни одредби.


Предавач: 
-    Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн работилницата;
-    Е-сертификат и
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа онлајн работилница можат да се пријават најдоцна до 27.03.2023 година.
 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 12.03.2024
Тридневна „онлајн“ обука за:СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 18.03.2024
Еднодневен семинар на тема: КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ И БЕЗБЕДНОСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА
Семинар, 19.03.2024
CONTENT WRITING - КАКО ДА КРЕИРАТЕ НАЈЕФИКАСНА СОДРЖИНА ЗА ВАШИОТ БРЕНД
Семинар, 20.03.2024
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ-Правата и обврските на субјектите на надзор при спроведување на инспекциски надзор, посебни дејствија во инспекциска постапка
Семинар, 21.03.2024
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЗА ЕФИКАСНО ЛИДЕРСТВО
Семинар, 28.03.2024
ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА
Саем, 08.04.2024
ПОКАНА за учество на саем и Б2Б „Денови на технологија и деловна соработка 2024 година“ - “Technology & Business Cooperation Days 2024” (xибриден настан), Хановер, Германија, 9-25 април 2024 - ЕЕН мрежа
Повик, 10.04.2024
Повик за учество за Национална награда за компании со најдобро имплементиран систем за безбедност и здравје при работа (БЗР) за 2024 година
Брокерски настан, 15.04.2024
Меѓународни деловни средби “GreenTech Days meet Future of Building 2024” од областа на животната средина, енергијата, енергетската ефикасност градежништвото и инфраструктурата, од 17-19 април 2024 година, (xибриден настан), Виена, Австрија
Online Бизнис средби, 18.04.2024
Меѓународни деловни средби “Meet4Business MEGRA 2024” во областа на градежништво, архитектура и енергија, од 18-19 април 2024 г., Горна Радгона, Р. Словенија, xибриден настан