Семинар 30.03.2023 ХИБРИДНИ ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ: РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА, ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ, ПРОБНА РАБОТА, СЕЗОНСКА РАБОТА, РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Онлајн настанСтопанската комора на Северна Македонија, на 30 март 2023 година, организира еднодневна онлајн работилница на тема: „Популаризација на хибридни договори за вработување и анализа на специфични елементи на договорите за вработување: работење од далечина, практикантска работа, приправнички и волонтерски стаж, пробна работа, сезонска работа, работа во странство“. 
Водејќи се од забележаниот зголемен интерес за излегување надвор од рамките на она што е вообичаен договор за вработување, а во насока на приспособување кон менливите околности, на оваа работилница ќе се дискутира за некои поспецифични верзии на постоечките договори за вработување.
Така, ќе се разговара за вршењето работа од далечина, кое во моментот е именувано како работа од дома, со сите специфики на институтот и начинот на негово правилно спроведување.
Потоа, ќе се разгледаат условите за спроведување практикантска работа, со особен фокус на гарантирање на заштитата нa правата на практикантот. Во таа смисла, ќе се анализираат и начините за спроведување волонтерски и приправнички стаж.
Следно, ќе се посочи можноста за спроведување пробна работа во склоп на постоечкиот договор за вработување, ќе се потенцира нејзиното времетраење, како и последиците од неуспешното завршување на пробната работа.
Во делот за сезонската работа, ќе се објаснат сите разлики во работниот однос кои се креираат во процесот на спроведување сезонска работа, како што се работното време и начините на престанок на работниот однос.
Крајно, ќе се дискутира и за вршењето работа во странство преку обработка на дополнителните задолжителни елементи на ваквиот тип на договор за вработување.
Работилницата ќе има интерактивен пристап со практични објаснувања и примери.

ПРОГРАМА

I.    РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА
-    Законска регулатива:
·    Закон за работни односи.
-    Договор за вработување со вршење на работа дома:
·    Поим;
·    Дефинирање на место за работа различно од простории на работодавач;
·    Потреба од склучување посебен договор за вработување;
·    Права и обврски;
·    Надоместоци за употреба на сопствени средства;
·    Заштита и безбедност при работа.
-       Инспекциски надзор:
·    Известување на надлежниот инспекторат;
·    Овластувања при вршење на инспекцискиот надзор;
·    Предизвици при вршење на инспекцискиот надзор;
-    Забрана на работа дома;
-    Работи кои не смеат да се вршат дома;
-    Исклучоци при вршење работа дома:
·    Ограничување на работното време;
·    Ноќна работа;
·    Одмор;
·    Дневен и неделен одмор.
II.    ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА
-    Законска регулатива:
·    Закон за работни односи;
·    Закон за практикантство.
-    Поим и битни елементи:
·    Услови за вршење;
·    Времетраење;
·    Надоместок за практикантска работа;
·    Права и обврски на практикант и работодавач;
·    Договор и евиденција на практикантска работа.
III.    ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ
·    Вршење и траење на приправнички стаж;
·    Изведување на приправнички стаж;
·    Ограничување на отказ на приправник од работодавач;
·    Услови за остварување волонтерски стаж.
IV.    ПРОБНА РАБОТА
·    Договорање пробна работа;
·    Времетраење и надоместок;
·    Отказен рок за време на пробна работа;
·    Специфичности на пробна работа при вршење сезонска работа.
V.    СЕЗОНСКА РАБОТА
·    Услови за спроведување и специфичности.
VI.    РАБОТА ВО СТРАНСТВО
·    Испраќање на работник на работа во странство;
·    Договор за вработување за вршење работи во странство со посебни, задолжителни одредби.


Предавач: 
-    Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн работилницата;
-    Е-сертификат и
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа онлајн работилница можат да се пријават најдоцна до 27.03.2023 година.
 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 28.03.2023
Еднодневен „он-лајн“ семинар на тема:МЕТОДОЛОГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСНИ И ИНФОРМАЦИОНИ РИЗИЦИ
Семинар, 29.03.2023
Напредна Ексел алатка: Power Query
Семинар, 29.03.2023
СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 30.03.2023
ХИБРИДНИ ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ: РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА, ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ, ПРОБНА РАБОТА, СЕЗОНСКА РАБОТА, РАБОТА ВО СТРАНСТВО
Конференција, 30.03.2023
Регионална конференција на тема:  „КАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЕКОНОМИИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ“
Семинар, 31.03.2023
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ КАЈ СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ПРИЕМ НА ОРГАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ УВЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ
Семинар, 31.03.2023
ИЗМЕНИ И НОВИТЕТИ ВО ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА
Online Бизнис средби, 04.04.2023
“Technology & Business Cooperation Days 2023” - 04– 06 април 2023 година во Хановер, Германија, xибриден настан
Саем, 06.04.2023
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ТУРИЗАМ - “EXPO TOURISM 2023”
Семинар, 06.04.2023
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО  РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Законот за заштита на личните податоци,  „Сл. весник на РСМ, бр. 42 од 16.02.2020 година”)
Семинар, 11.04.2023
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ СО ОПТИМИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ
Семинар, 25.04.2023
Бесплатно предавање на тема:   ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 26.04.2023
Бесплатно предавање на тема:  ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 27.04.2023
ДЕФИНИЦИЈА, СОДРЖИНА И ВИДОВИ НА ТУЖБА, ДОКАЗИ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, УПОТРЕБА НА ВЕШТАЧЕЊЕ КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ И НИВНИТЕ ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ, ПРОЦЕСНИ ПРАВИЛА СУШТИНСКИ ЗА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ
Online Бизнис средби, 08.05.2023
„7th International B2B Software Days” - „виртуелни“ билатерални деловни средби, 8-10 мај 2023 година, Виена, Австрија