Семинар 21.03.2023 СПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДИЗВИЦИ, РИЗИЦИ И ЗАКАНИ НАСОЧЕНИ КОН ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА КОМПАНИИТЕ

Онлајн семинарБезбедносните предизвици, ризици и закани, извршени од човечки фактор, манифестирани преку атентати, закани со бомби, саботажи, диверзии, тероризам, вооружен конфликт, поединечни насилнички акти со човечки и материјални загуби, најновите хибридни закани, најави за подметнати бомби и сл., имаат директен импакт врз условите на живеење и работење.
Индустриите, економијата, бизнис сектрот, како носители на динамичниот сегмент на општеството, носители на функцинирањето и  развојот на целокупното општество, се директно засенати од условите поврзани со безбедноста во државата.
Компаниите, нивниот опстанок и нивното непречено функционирање, зависат од условите во опкружувањето, а не ретко претставуваат и директен референтен објект на закана.
Справувањето, најчесто со директните закани кон компаниите, само по себе подразбира, односно бара од компаниите, одредено завидно ниво на организираност во постапувањето во вакви состојби со висок безбедносен ризик за компанијата, нејзините вработени, нејзините активности и целокупно функционирање. 
Особено е клучно планското, организирано, стручно, професионално постапување на компанијата, со сопствените ресурси, во фазите пред директната реализација на заканата, додека таа сеуште претставува безбедносен предизвик или евентуално ризик за безбедноста на компанијата. Но, исто така, и во фазата по конкретно извршување на заканата, до организираното настапување на соодветните државни органи, а и понатаму , во останатиот тек на справувањето , во соработка со останатите надлежни институции.
Вложувањето во унапредување на капацитетите на компанијата за справување со безбедносни закани, никако не смее да се сфати како дополнителен спореден трошок на команијата, туку единствено како вложување во нејзината основна функција, бидејќи преку успешното, брзо, ефикасно и ефективно справување со заканите, ќе зависи и опстанокот, функционирањето, нејзината успешност и развојот на компанијата.
Совладувањето на одредени вештини и знаења, градењето на соодветна компаниска безбедносна култура, унапредувањето на свесноста за безбедност на секој вработен, организираното и  планско постапување, координирањето на активностите со одговорните фактори и други соработници, обуки, вежби и размена на искуства, усвојување најдобри практики во безбедносната сфера од функционирањето на компанијата, претставуваат основните предуслови за успешно справување со безбедносните предизвици, ризици и закани.

ПРОГРАМА
I.   Цели на Програмата:
-запознавање со предизвиците, ризиците и заканите по безбедноста на компаниите;
-подигнување на компаниската безбедносна култура и свесноста за безбедност на вработените;
-унапредување на знаењата и вештините за превенција и заштита од закани предизвикани од човечки фактор;
-подигнување на свесноста за потребата од планирање на активностите за справуање со заканите;
-зголемување на сознанијата  за потребата од координирање на напорите во справување со заканите(интерно во компаиите, со општествените и државни институции  органи).
II.   Содржина на Програмата:
1.    Безбедносни предизвици, ризици и закани (поим):

         - Закани предизвикани од човечки фактор (диверзија, саботажа, тероризам, 
            хибридни закани);
          - Опасни материи, средства и направи (експлозивни, запалливи, хемиски, 
             биолошки);
          - основно познавање на експлозивни средства и направи (експлозивни материи, 
             направи, импровизирани експлозивни направи);
       -    Закани со бомби (анонимна најава за закана со бомба, пронајдено опасно 
             средство или направа, експлозија на бомба).

2.    СПРАВУВАЊЕ СО ЗАКАНИТЕ НАСОЧЕНИ КОН ЛИЦА, ОБЈЕКТИ, ИНФРАСТРУКТУРА, СОБИРИ И НАСТАНИ:
- нормативна дејност (законска регулатива, подзаконски акти);
- превентивно-заштитни мерки на компаниите;
- физички, технички и оперативни мерки;
- безбедносни проценки;
- проценки на ризик.

3.    ЈАКНЕЊЕ НА „МЕКИТЕ ЦЕЛИ“:
- превентивно-заштитни мерки;
- компаниски План за постапување во состојби на висок безбедносен ризик или закана (елементи на планот, одговорни субјекти, средства за реализација, мерки и активности за реализација на Планот...).

4.    КОМПАНИСКИ БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА И ОБЈЕКТИ:

- откривање на присуство на сомнителни/опасни предмети или средства
  и намалување/отстранување на опасноста;
- видови безбедносни регледи (редовни, вонредни, прегледи по најава);
- организација и подготовка на Прегледот;
- План за реализација на безбедносниот Преглед (фази, ресурси, задачи, средства...);
- постапка во случај на откриен сомнителен предмет/направа;
- документирање на Прегледот.

5.    КООРДИНАЦИЈА НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ И ЗАКАНИТЕ ПО БЕЗБЕДНОСТА НА КОМПАНИИТЕ:
- субјекти во координативниот процес (компаниите, државните органи и агенции, општествени заинтересирани страни);
- области/форми на координација, соработка и помош;
- нормативна дејност;
- безбедносна култура/свесност за безбедност;
- јавно-приватно партнерство;
- конкретни безбедносни операции и поддршка;
- вежби и обуки.

Предавач: 
Д-Р БОБАН БОШКОВСКИ, КОНСУЛТАНТ/ЕКСПЕРТ ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн работилницата и
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој онлајн семинар можат да се пријават најдоцна до 17.03.2023 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 28.03.2023
Еднодневен „он-лајн“ семинар на тема:МЕТОДОЛОГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСНИ И ИНФОРМАЦИОНИ РИЗИЦИ
Семинар, 29.03.2023
Напредна Ексел алатка: Power Query
Семинар, 29.03.2023
СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 30.03.2023
ХИБРИДНИ ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ: РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА, ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ, ПРОБНА РАБОТА, СЕЗОНСКА РАБОТА, РАБОТА ВО СТРАНСТВО
Конференција, 30.03.2023
Регионална конференција на тема:  „КАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЕКОНОМИИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ“
Семинар, 31.03.2023
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ КАЈ СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ПРИЕМ НА ОРГАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ УВЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ
Семинар, 31.03.2023
ИЗМЕНИ И НОВИТЕТИ ВО ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА
Online Бизнис средби, 04.04.2023
“Technology & Business Cooperation Days 2023” - 04– 06 април 2023 година во Хановер, Германија, xибриден настан
Саем, 06.04.2023
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ТУРИЗАМ - “EXPO TOURISM 2023”
Семинар, 06.04.2023
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО  РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Законот за заштита на личните податоци,  „Сл. весник на РСМ, бр. 42 од 16.02.2020 година”)
Семинар, 11.04.2023
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ СО ОПТИМИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ
Семинар, 25.04.2023
Бесплатно предавање на тема:   ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 26.04.2023
Бесплатно предавање на тема:  ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 27.04.2023
ДЕФИНИЦИЈА, СОДРЖИНА И ВИДОВИ НА ТУЖБА, ДОКАЗИ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, УПОТРЕБА НА ВЕШТАЧЕЊЕ КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ И НИВНИТЕ ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ, ПРОЦЕСНИ ПРАВИЛА СУШТИНСКИ ЗА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ
Online Бизнис средби, 08.05.2023
„7th International B2B Software Days” - „виртуелни“ билатерални деловни средби, 8-10 мај 2023 година, Виена, Австрија