Центар за едукација и развој на човечки ресурси
08.07.2020
👁 Прочитано: 28758


Во Комората  активно функционира „Центарот за едукација и развој на човечки ресурси", којшто препознавајќи ја потребата на компаниите од дополнителна едукација, организира низа едукативни настани, семинари, обуки, презентации, советувања и работилници се со цел да го подигне нивото на свест кај носителите на стопанството во нашата земја за професионално обучени кадри.

Центарот за едукација го поттикнува претприемачкиот дух, конкурентноста и професионалноста во бизнис секторот, придонесува постоечките компании да се развиваат во духот на европските трендови во рамките на стопанското работење, што пак директно се рефлектира на економијата во целина и придонесува нашата земја преку бизнис секторот да биде рамноправен член  на  европското економско работење и конкурентност.

За таа цел, Ве покануваме континуирано да ги следите нашите едукативни настани и активно да завземете учество на истите, се со цел заеднички да напредуваме, бидејќи тоа е највозбудливиот дел од нашето секојдневие.


Центар за едукација и развој на човечки ресурси
08.07.2020
👁 Прочитано: 589


Во Комората  активно функционира „Центарот за едукација и развој на човечки ресурси", којшто препознавајќи ја потребата на компаниите од дополнителна едукација, организира низа едукативни настани, семинари, обуки, презентации, советувања и работилници се со цел да го подигне нивото на свест кај носителите на стопанството во нашата земја за професионално обучени кадри.

Центарот за едукација го поттикнува претприемачкиот дух, конкурентноста и професионалноста во бизнис секторот, придонесува постоечките компании да се развиваат во духот на европските трендови во рамките на стопанското работење, што пак директно се рефлектира на економијата во целина и придонесува нашата земја преку бизнис секторот да биде рамноправен член  на  европското економско работење и конкурентност.

За таа цел, Ве покануваме континуирано да ги следите нашите едукативни настани и активно да завземете учество на истите, се со цел заеднички да напредуваме, бидејќи тоа е највозбудливиот дел од нашето секојдневие.ИДНИ ЕДУКАТИВНИ НАСТАНИ
Семинар, 31.01.2022
Отказни решенија, парична казна, годишен одмор, деловна тајна како институти на Законот за работни односи од аспект на архивско и канцелариско работење

Стопанската комора на Северна Македонија, на 31 јануари 2022 година, организира еднодневна онлајн работилница на која преку интерактивен пристап ќе се овозможи разгледување на најактуелните институти на Законот за работни односи низ призмата на Законот за архивски материјал и ...

Семинар, 03.02.2022
Напредни Ексел функции за анализа на податоците

Напредните алатки на Ексел, како што се напредни филтри, правила, валидација на податоците и текстуалните функции спаѓаат во најважните и најчесто користените алатки во деловното планирање, макро и микроекономската анализа и носењето на одлуки. 
Во свет во кој сме посто ...

Семинар, 09.02.2022
ПЛАНИРАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ И КРЕИРАЊЕ НА “КЕШ БУЏЕТИ“ СО НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ

Екселот е  алатка за планирање и предвидување на идните готовински текови. Со него може да се изготви детален преглед на паричните текови и изготви таканаречен “Кеш Буџет“, кој може едноставно да се објасни како документ кој претставува листинг на антиципирани готовински прили ...

Семинар, 17.02.2022
Примена на аналитика за човечки ресурси за нивно подобро менаџирање и остварување на врвни индивидуални и организациски перформанси

Интелектуалниот капитал е највреден ресурс во организациите. Затоа, регрутацијата и селекцијата на најдобрите вработени, мерењето на перформансите на вработените и поставување на таргети за нивно подобрување, промоција на вработените, воспоставување на систем на награди според ...

Семинар, 23.02.2022
ПЕТ АВЕНИИ ЗА РАСТ ВО 2022 - КАКО ДА СПРЕЧИТЕ ПАД НА РАСТОТ-

Стопанската комора на Северна Македонија, на 23 февруари 2022 година, организира еднодневна „он-лајн“ работилница на тема: „ПЕТ АВЕНИИ ЗА РАСТ ВО 2022: КАО ДА СПРЕЧИТЕ ПАД НА РАСТОТ“

Цел на работилницата:< ...

Семинар, 24.02.2022
ОПТИМИЗАЦИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПО 5С МЕТОДОЛОГИЈАТА

Стопанската комора на Северна Македонија на 24 февруари 2022 година организира еднодневен „он-лајн“ семинар на тема: „Оптимизација и уредување на работното место по 5С методологија“.
5С методологијата е една од основните алатк ...

Семинар, 24.02.2022
ПОДГОТОВКА НА ПОДАТОЦИ, ПРЕДИКТИВНО МОДЕЛИРАЊЕ СО МЕТОДИ ЗА ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ И МАШИНСКО УЧЕЊЕ ВО EXCEL I POWER BI ЗА ПОДОБРИ БИЗНИС РЕЗУЛТАТИ

Во оваа дигитална ера, клучната „суровина“ за постигнување на конкурентска предност на компаниите и остварување на подобри резултати од работењето се податоците. Нивниот обем, брзина со која се креираат, извори од кои доаѓаат им задава нов предизвик на компаниите и само ако зн ...

Семинар, 25.02.2022
МS Ексел 2016 како софтвер за човечки ресурси и канцелариско работење

Успешните компании, одличното познавање на Excel го ставаат како еден од главните предуслови за вработување и професионален напредок. Станува збор за програма која овозможува да сработите повеќе работа за помалку време како и да ги искористите податоците на најдобар можен начи ...

Контакт лице: М-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015