РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
➢ Актуелно (21.08.2020)
👁 Прочитано: 14989
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКАКликни за повеќе

Едно од клучните решенија за да се воспостави рамнотежа помеѓу образованието и потребите на пазарот на труд е воспоставување на регионални центри за стручно образование и обука. Нивната улога е на едно место да се поврзат реалниот сектор, образованите иституции и истражувањето, зошто што поединечно, секој од нив, неможе да ги урамнотежи новите техничко-технолошки достигнувања на кои се заснова стопанството, да произведува квалификуван кадар кој ќе ги задоволи потребите на реалниот сектор и да обезбеди одржливост на  стратегиите кои водат кон одржлив развој, иновации, создавање работни места и социјална кохезија.

Регионални центри се формираат на принцип на јавно-приватни партнерства помеѓу училиштата и компаниите, со цел поголемата достапност до ресурси што ќе ја подобрат стручноста на кадарот во одредена конкретна област со употреба на знаењето и експертизата на вработените и користење на современата опремата на компаниите. Формирањето на регионалните центри ќе помогне во следење на потребите на пазарот на труд и обезбедување на соодветна работна сила за динимичниот и брзо променливиот производствен процес.

За таа цел проектот ,,Образование за вработување” објавува Оглас за прибирање понуди за Регионалните центри за стручно образование и обука.

За повеќе информации на следниот линк: https://www.e4e.mk/baranje-za-pribiranje-na-ponudi-za-regionalni/

Служба за информирање при Комората