Правилник за барањата за внесување на чистокрвни животни за приплод во главниот дел на матичната книга (*)МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за зоотехника (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/23), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

 

ПРАВИЛНИК ЗА БАРАЊАТА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ЧИСТОКРВНИ ЖИВОТНИ ЗА

ПРИПЛОД ВО ГЛАВНИОТ ДЕЛ НА МАТИЧНАТА КНИГА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат барањата за внесување на чистокрвни животни за приплод во главниот дел на матичната книга.

Член 2

(1) Чистокрвните животни за приплод за да можат да се внесат во главниот дел на матичната книга треба да ги исполнуваат следните барања:

1) за чистокрвни говеда, свињи, овци и кози за приплод, животното треба да потекнува од родители и прародители кои се внесени во главниот дел на матична книга за истата раса, а за чистокрвни копитари за приплод, животното треба да потекнува од родители кои се внесени во главниот дел на матична книга за истата раса;

2) педигрето на животното треба да е во согласност со правилата утврдени во одобрената програма за приплод;

3) животното треба да е идентификувано во согласност со прописите за здравје на животните за идентификацијата и регистрацијата на животни од соодветниот вид и со одобрената програма за приплод;

4) во случај на трговија или пуштање во промет во Република Северна Македонија на животно кое се планира да биде внесено во матична книга, кон ова животно треба да биде приложен зоотехнички сертификат издаден во согласност со Законот за зоотехника (*) и

5) во случај кога животно е добиено од негов зачетен производ со кој се тргува, или кој е пуштен во промет во Република Северна Македонија, и кога ова животно се планира да биде внесено во матична книга, кон зачетниот производ треба да биде приложен зоотехнички сертификат издаден во согласност со Законот за зоотехника (*).

(2) По исклучок од став (1) точка 1) на овој член, признатата организација на одгледувачи која спроведува одобрена програма за приплод на чистокрвни копитари за приплод може да внесе чистокрвно животно од видот копитари во главниот дел на својата матична книга чистокрвно животно од видот копитари кое:

______________________

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕУ) 2016/2012 на Eвропскиот парламент и на Советот од 8 јуни 2016 година за зоотехничките и генеолошки услови за приплод, трговија и пуштање во Унијата на чистокрвни животни за приплод, хибридни свињи за приплод и нивни зачетни производи и за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 652/2014 и Директивите на Советот 89/608/ЕЕЗ и 90/425/ЕЕЗ на Советот и за укинување на одредени акти во областа на приплод на животни (Регулатива за приплод на животни) (CELEX број 32016R1012).

1) во случај на вкрстување, е внесено во главниот дел на матична книга за различна

раса, под услов другата раса, како и барањата за внесување на соодветното чистокрвно

животно за приплод да се наведени во одобрената програма за приплод или

 

2) во случај на линиски приплод, припаѓа на линијата пастуви или на родот кобила од

различна раса, под услов овие линии или родови како и барањата за запишување на

соодветното чистокрвно животно за приплод да се наведени во одобрената програма за

приплод.

 

(3) Покрај барањата од став (1) точка 3) на овој член, признатата организација на

одгледувачи која внесува во својата матична книга чистокрвно животно од видот

копитари, а кое е веќе внесено во матична книга создадена од друга призната организација

на одгледувачи што спроведува одобрена одгледувачка програма, го внесува тоа

чистокрвно животно за приплод со доделен идентификациски број со кој се осигурува

единственост и конзистентност на идентификацијата на ова животно, освен во случаите

кога двете засегнати признати организации на одгледувачи договориле отстапување и тоа

чистокрвно животно за приплод се внесува во матичната книга под истото име, со

наведување на ознаката на земјата на раѓање, а во согласност со меѓународните договори

за соодветната раса.

 

Член 3

(1) Потомството на животни од видовите говеда, свињи, овци и кози за да може да се

внесе во главниот дел на матичната книга треба да ги исполнува следните барања:

1) да е женски потомок на мајката и бабата од страна на мајката кои се внесени во

дополнителен дел на матична книга за истата раса и

 

2) да е женски потомок на таткото и двајцата дедовци кои се внесени во главниот дел

на матичната книга за истата раса.

 

(2) Потомството од првата генерација на женското животно наведено во став (1) точка

1) на овој член и машкото чистокрвно животно за приплод внесено во главниот дел на

матичната книга за истата раса, се смета за чистокрвно животно за приплод и се внесува

во главниот дел на матичната книга.

 

(3) За видот копитари, условите за внес во главниот дел на матичната книга на машки и

женски животни кои се потомци на животни кои се впишани во дополнителниот дел на

матичната книга, треба да бидат наведени во одобрената програма за приплод.

 

(4) По исклучок од став (1) на овој член и член 2 став (1) точка 1) од овој правилник,

признатата организација на одгледувачи која спроведува одобрена програма за приплод на

чистокрвни животни за приплод од загрозена раса говеда, свињи, овци или кози или

„отпорна“ раса овци, може да внесе во главниот дел на неговата матична книга животно

кое е потомок на родители и дедовци и баби кои се внесени во главниот или во

дополнителните делови на матичната книга за оваа раса.

 

 

(5) Во случајот од став (4) на овој член, призната организација на одгледувачи треба да

гарантира дека:

 

1) ја оправдува потребата од користење на ова отстапување, особено со докажување

дека има недостиг на чистокрвни машки животни за приплод од оваа раса, кои можат да

се користат за целите на приплод;

2) создала еден или повеќе дополнителни делови во нејзината матична книга и

3) правилата според кои таа призната организација на одгледувачи внесува или

запишува животни во главниот или во дополнителните делови на матичната книга, се

дефинирани во одобрената одгледувачка програма.__

(6) Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се обезбедува на јавноста пристап до информации за расата на чистокрвни животни за приплод од став (4) на овој член во Регистарот на признати организации на одгледувачи и признати организации на одгледувачи на хибридни свињи.

 

Член 4

Овој правилник престанува да важи со денот на пристапувањето на Република Северна

Македонија во Европската Унија.

 

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за

формата и содржината на матичната книга како и критериумите кои треба да ги исполнува

приплодниот добиток за воведување во матичната книга (*) („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 111/11).

 

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен

весник на Република Северна Македонија“.

 

Бр. 31-3621/3                 

20 март 2024 година

Скопје

 

   Министер за земјоделство,

шумарство и водостопанство,

    Љупчо Николовски, с.р.


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје