НАЦРТ ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМСКИ УСЛУГИОпштата цел на нацрт Законот се промените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААВМУ) за усогласување со Директивата за аудиовизуелните медиумски услуги (ЕУ)2018/1808 и соодветните европски стандарди.

Конкретни цели се:

1. Усогласување на националното медиумско законодавство со регулаторната рамка на ЕУ

2. Обезбедување кохерентност меѓу законодавната и регулаторната рамка и засилување на правната сигурност

3. Засилување на промоцијата на слободата на изразување и медиумскиот плурализам во конвергентното медиумско опкружување

4. Постигнување на поголема конкурентност и одржливост на медиумскиот пазар

5. Засилување на заштитата на потрошувачите, вклучувајќи ги малолетните лица и ранливите групи.

6. Промовирање на саморегулацијата и корегулацијата

 

 

 

Нацрт - закон_Закон за аудио и аудиовизуелни медиу.pdf

 


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје