НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1) ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1)

18.09.2023
Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, по скратена постапка
Цели на законот:Предложените законски решенија се во насока рокот за поднесување на барањата за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост да биде неограничен и воедно се предлага да се ...

ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (12) ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (12)

15.09.2023
Службен весник на РСМ бр.192 од 14.09.2023 г. Одлука за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока
Врз основа на член 30 став 1 алинеја 5 од Законот за трговија (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, /09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 1 ...

17.09.2023
Службен весник на РСМ бр.189 од 11.09.2023 година Програма за изменување и дополнување на годишната програма за финансирање на управувањето со отпад
Врз основа на член 47 став (3) од Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад (*) („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 215/21), Влада ...

18.09.2023
Службен весник на РСМ бр.193 од 15.09.2023 г. Национална стратегија за развој на лозарството и винарството за периодот 2023-2033 година
Национална стратегија за развој на лозарството и винарството за периодот 2023 2033(1).pdf ...

19.09.2023
Службен весник на РСМ бр.195 од 19.09.2023 г. Одлука за посебни услови за трговија на одделни стоки, определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, како и обврска на трговците да побаруваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед
Врз основа на член 30 став 1 алинеи 1, 2 и 6 од Законот за трговија (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 5 ...

20.09.2023
Службен весник на РСМ бр.196 од 20.09.2023 г. Одлука за дополнување на одлуката за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока
Врз основа на член 30 став 1 алинеја 5 од Законот за трговија (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, ...

20.09.2023
Службен весник на РСМ бр.196 од 20.09.2023 г.П Р А В И Л Н И К ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРОЦЕНАТА...ЗА СЕКОЈА КЛАСА НА ОГРАНИЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ СОГЛАСНО СО ВИДОТ НА ОРГАНИЗМОТ И СРЕДИНАТА ВО КОЈА СЕ ИМА НАМЕРА ДА СЕ ПУШТИ ОРГАНИЗМОТ (*)
Врз основа на член 15 став (9) и член 16 став (12) од Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/08, 163/13, 146/15 и „Службен весник на Република Север ...

20.09.2023
Службен весник на РСМ бр.196 од 20.09.2023 г. Правилник за начинот и постапката за регистрација на правни лица кои вршат увоз на храна за животни, како и формата и содржината на регистарот на увозници на храна на животни
Врз основа на член 10 став (17) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за хр ...

20.09.2023
Службен весник на РСМ бр.196 од 20.09.2023 г. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот и постапката за регистрација на физички и правни лица кои вршат увоз и или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата на увоз и или повторен извоз
Врз основа на член 76 став (6) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и вет ...

21.09.2023
Службен весник на РСМ бр.197 од 21.09.2023 г. Автентично толкување на членот 9 став (1) точка 7-а од Законот за данокот на добивка
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 септември 2023 година дадеАВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊ ...

21.09.2023
Службен весник на РСМ бр.197 од 21.09.2023 г. Одлука за давање согласност на статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ
Врз основа на членот 16 став (6) од Законот за енергетика (*) („Службен весник на Република Македонија“ број 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19 и 236/22), Собранието н ...

21.09.2023
Службен весник на РСМ бр.197 од 21.09.2023 г. Одлука за изменување на одуката за задолжителна резерва
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во согласност со член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/1 ...

21.09.2023
Службен весник бр.197 од 21.09.2023 г. Правилник за измена и дополнување на правилник за контрола и мерење параметри за квалитет на услуга заа интернет пристап преку јавни фиксни електронски комуникациски мрежи
Врз основа на член 8 став 29 и член 24 став (1) алинеја 3, а во врска со член 109 став (2) од Законот за eлектронски комуникации (Службен весник на Република Македонија, бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 ...


Контакт лице: Ана Стерјовска
соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје