НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (6) ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (6)

12.05.2024
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и методологијата за утврдување референтни цени на лекови
Врз основа на член 9 став 4, член 54 став 1 точка 8, член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број ...

12.05.2024
Правилник за користење и одржување на нафтовод и продуктовод
Врз основа на член 143 став (2) од Законот за енергетика (*) („Службен весник наРепублика Македонија’’ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.96/19 и 236/22), министерот за ек ...

12.05.2024
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравстена заштита
Врз основа на член 9 став 4, член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 63-а, 63-б и 63-в, член 68-а и член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25 ...

12.05.2024
Одлука за изменување на одлуката за утврдување на референтни цени за дневна болница и болнички ден во болничката здравствена заштита
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/20 ...

12.05.2024
Правилник за формата и содржината на образецот на зоотехничкиот сертификат за чистокрвни копитари за приплод
 Врз основа на член 31 став (4) од Законот за зоотехника (*) („Службен весник наРепублика Северна Македонија“ бр. 87/23), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОР ...

12.05.2024
Правилник за начинот на утврдување на несообразноста и висината на процентот на намалување на директните плаќања во случај на несообразност
Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15,73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македо ...


Контакт лице: Ана Стерјовска
Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје