НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (7) ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (7)

22.02.2024
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште, по скратена постапка
Цели, начела и основни решенија:Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште, се заснова на истите цели како и Законот за земјоделското земјиште, и тоа: -рациона ...

28.02.2024
Предлог на закон за изменување на законот за фитофармација, по скратена постапка
Цели, начела и основни решенија: Предложеното законско решение е во согласност со Уставот и Законите на Република Македонија. Примарна цел на Предлог- законот е овозможување на непречени услови за про ...

28.02.2024
Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за државното правобранителство, по скратена постапка
Оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со законот и причини за донесување на законот:Законот за државното правобранителство е донесен во 2007 година. Во текот на 2015 година е извршено н ...

28.02.2024
Предлог на закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје, по скратена постапка
Цели, начела и основни решенија:Целта на овој Предлог закон е реализација на инвестициониот проект „МИТИЛИНЕОС Когенеративна постројка Скопје“, што претставува еден од проектите со највисок стратешки ...

28.02.2024
Предлог на закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект AIM GREEN TECH, по скратена постапка
Цели, начела и основни решенија:За потребите на реализацијата на стратешкиот инвестиционен проект којашто претставува јавен интерес и вклучува изградба на објекти од јавен интерес, овој закон се приме ...

28.02.2024
Предлог на закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект соларна електрична централа Пехчево, по скратена постапка
Цели, начела и основни решенија:Целта на овој Предлог закон е реализација на инвестициониот проект „ СОЛАРНА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА - ПЕХЧЕВО“, што претставува еден од проектите со највисок приоритет за ...

28.02.2024
Предлог на Национална развојна стратегија 2024 – 2044
Националната развојна стратегија за периодот 2024 – 2044 година е водечки документ со кој се дефинираат главните национални развојни цели, стратешки области и приоритети за забрзан, инклузивен, рамном ...

ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (5) ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (5)

26.02.2024
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување на промена на адреса на станот на граѓаните за евиденција и за образецот на книгата на гости
Врз основа на член 17 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/92, 12/93, 43/00, 66/07, 51/11, 152/15, 55/16 и „Служб ...

26.02.2024
ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАСИРАЊЕ НА АКТИВНИТЕ ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2024 ГОДИНА
Врз основа на член 95 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ“ бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2 ...

26.02.2024
Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2024 година
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за х ...

28.02.2024
РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо ...

29.02.2024
Правила за изземање од примената на одделни обврски од мрежните правила за пренос на електрична енергија
Правила за изземање од примената на одделни обврски.pdf ...


Контакт лице: Ана Стерјовска
Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје