НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (3) ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (3)

29.11.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ
Според известувањето на Министерството за финансии, целта на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за банките е усогласување на Законот за банките со Законот за платежни услуги и пл ...

29.11.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
Согласно известувањето на Министерството за финансии, целта на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење е усогласување на Законот за девизното работење со Законот з ...

30.11.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКИ И ЗЕЛЕНИ ЗОНИ
Согласно со Известувањето на Министерството за економија, потребата од изменувањето и дополнувањето на Законот за индустриски и зелени зони е заради допрецизирање на одредени постапки за основање на з ...

ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1) ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1)

28.11.2022
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Со Предлог законот за дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, по скратена постапка, се врши доуредување на одредбите во законот кои се однесуваат на измена на договорот за кон ...

ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (3) ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (3)

28.11.2022
СПИСОК НА НАЦИОНАЛНИ ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР.254 ОД 25.11.2022 ГОДИНА)
Согласно член 21 став (3) од Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/15, 192/15, 53/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/21) М ...

28.11.2022
СПИСОК НА НАЦИОНАЛНИ НЕХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР.254 ОД 25.11.2022 ГОДИНА)
Согласно член 13 став (7) од Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/15, 192/15, 53/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21) ...

28.11.2022
ЗАКОН ЗА ГРАЃАНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗА НАВРЕДА И КЛЕВЕТА (*) (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР.251 ОД 22.11.2022 ГОДИНА)
Со овој закон се уредува граѓанската одговорност за штета нанесена на честа и угледот на физичко или  правно лице со навреда и клевета и се врши усогласување со Директивата 2010/13/ЕУ за аудиовизуелни ...


Контакт лице: м-р Нена Николовска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244054
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: nena@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје