НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1) ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1)

22.03.2023
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување и евиденција на обврски, по скратена постапка (22.03.2023 година)
Со Предлогот на Законот за изменување на Законот за пријавување и евиденција на обврски се предлага бришење на одредбата во која се пропишува можноста за изрекување опомена како прекршочна санкција, с ...

ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (5) ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (5)

20.03.2023
Закон за дополнување на законот за лековите и медицинските средства (Службен весник на РСМ бр.60 од 17.3.2023 г.)
З А К О Н ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НАЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВАЧлен 1Во Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, ...

22.03.2023
Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврски на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количиества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед (Службен весник на РСМ бр.63 од 21.03.2023 г.)
Врз основа на член 30 став 1 алинеи 2 и 6 од Законот за трговија (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/1 ...

23.03.2023
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт (Службен весник на РСМ бр.64 од 22.03.2023 г.)
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19 и 236/22), ...

24.03.2023
Закон за младински додаток (Службен весник на РСМ бр.65 од 23.03.2023 година)
                                                                                              Член 1Со овој закон се уредува остварување на правото на младински додаток, постапката, условите и висинат ...

24.03.2023
Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство (Службен весник на РСМ бр.65 од 23.03.2023 г.)
 Член 1Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 1 ...


Контакт лице: Ана Стерјовска
соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје