НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (2) ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (2)

16.04.2021
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Со Предлог – законот се транспонираат одредбите од Директивата  2014/23/ЕУ на Европскиот парламент на Советот од 26 февруари 2014 година за доделување на договори за концесија.Целта на подготовката на ...

16.04.2021
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
Според Министерството за финансии, предложените законски решенија во Нацрт-законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам треба да:ги имплементираат одредбите од ЕУ Директивата 2018/843 ...

ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (5) ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (5)

20.04.2021
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 85 ОД 19.04.2021 ГОДИНА)
Член 1(1) Со овој закон, се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради испл ...

20.04.2021
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 85 ОД 19.04.2021 ГОДИНА)
Член 1(1) Со овој закон, се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од ...

20.04.2021
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 85 ОД 19.04.2021 ГОДИНА)
Со овој Закон се менува членот 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Северна  Македонија” бр. 290/20), во насока на продолжување ...

21.04.2021
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 87 ОД 20.04.2021 ГОДИНА)
Врз основа на член 28 став (8) и член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16 и „С ...

21.04.2021
ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 87 ОД 20.04.2021 ГОДИНА)
Со дополнувањето на членот 103 од Законот за јавните набавки со нов став 4, се овозможува исплата на аванс поголем од 20% од вредноста на договорот и ослободување од обврската за обезбедување гаранциј ...


Контакт лице: Љупка Илиевска Самарџиска
виш советник во Стопанска комора на Северна Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје