19.05.2020, ОГЛАС
EIT Digital Challenge: Иницијатива за поддршка на европскиот екосистем за deep tech scaleups технологија
https://www.eitdigital.eu/challenge/?utm_campaign=Challenge%20call&utm_source=Ecosystem&utm_medium=GE  ...
12.05.2020, ОГЛАС
Покана за понуда за подготовка, дизајн и печатење на брошури
http://www.bitola.gov.mk/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/ITQ_Goods_-_2.1-Покана-за-набавка-на-услуги.docx...
17.02.2020, ОГЛАС
Повик за пријавување на кандидати за валидирање на неформално и информално учење
Во рамките на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење – ТРАИНЕЕ “ (http://trainee-mk.eu/), како дел од Програмата за енергетска ефикасност, во тек е процесот на идентификување, документирање и препознавање на пре...
29.01.2020, ОГЛАС
Тендер за проектирање, изградба, управување, одржување и трансфер на фотонапонска електрана во Ремас, АЛБАНИЈА
Министерството за инфраструктура и енергија на Република Албанија објави тендер, наменет за домашни и меѓународни компаии, за проектирање, изградба, управување, одржување и трансфер на фотонапонска електрана во Ремас – област Караваста, Лушиње и Либо...