Групација за безбедност и здравје при работа

Групацијата за безбедност и здравје при рбота е стручен облик на организирање и работење во рамкитена Здружението на металната и електроиндустријата,преку кои членките самостојно одлучуваат и вршат работа од областа на а заштитаи спасување, лична заштитна опрема и услуги во делот на  безбедност и здравје при работа, како и другизаинтересирани правни лица чија дејност е поврзана со оваа област, зарадиефикасно остварување на специфичните интереси во дејноста.

Во групацијата членуваат околу 20 правни лица репрезенти од овиедејности , како и други заинтересирани правни лица чија дејност е поврзана сооваа област.

Основни цели и задачи во работењето на Групацијата е разгледувапрашања во врска со унапредувањето на работењето и решавањето на тековнитепроблеми во дејноста, врши економска пропаганда, ги усогласува пројавенитеспротивности и различни интереси во рамките на својата дејност, усвојувазаклучоци и предлага мерки, покренува иницијативи за измени и дополнувања назаконски и подзаконски акти, иницира и остварува соработка од заеднички интересна членовите од други здруженија и меѓународна соработка, ја поттикнуваимплементацијата на европските правила и стандарди и др.

На конститутивната седницаодржана на 07,02.2014 година за претседателна Групацијата е избран Сашо Стојмановски одТехноипекс од Скопје, а за негов замрник Борче Стојчевски од Прориск од Скопје.

ПРАВИЛА за организацијата и начинот на работа на Групација за безбедност и здравје при работа

 
 

 

 


ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА

Податоци за дејноста

Групацијата за безбедност и здравје при рбота е стручен облик на организирање и работење во рамкитена Здружението на металната и електроиндустријата,преку кои членките самостојно одлучуваат и вршат работа од областа на а заштитаи спасување, лична заштитна опрема и услуги во делот на безбедност и здравје при работа, како и другизаинтересирани правни лица чија дејност е поврзана со оваа област, зарадиефикасно остварување на специфичните интереси во дејноста.

Во групацијата членуваат околу 20 акредитирани правни лица репрезенти од овие дејности , како и други заинтересирани правни лица чија дејност е поврзана сооваа област.

Основни цели и задачи во работењето на Групацијата е разгледувапрашања во врска со унапредувањето на работењето и решавањето на тековнитепроблеми во дејноста, врши економска пропаганда, ги усогласува пројавенитеспротивности и различни интереси во рамките на својата дејност, усвојувазаклучоци и предлага мерки, покренува иницијативи за измени и дополнувања назаконски и подзаконски акти, иницира и остварува соработка од заеднички интересна членовите од други здруженија и меѓународна соработка, ја поттикнуваимплементацијата на европските правила и стандарди и др.

На иницијатива на на неколку членки наГрупацијата за безбедност и здравје при работа беше како самостојни правни лица покрената иницијатива предУставен суд на РМ за оценување на уставноста на Правилник за висината натрошоците за извршување на стручните работи за безбедост при работа( Сл.весниј 10/14 Во изминатиот период одржана е седница на Уставниот суд на Република Македонијаи биле информирани подносителите дека  поднесенатаиницијатива е одбиена. Образложението на Уставниот суд наРМ е доставено до сите фирми кои ја покренаа оваа постапка.

Членките на Групацијата заклучија да се повтори иницијативата за оценување на уставностана овој правилник но со друго образложение. За оваа тема  на иницијатива на Групацијатаза здравје е безбедност при работа на 18.12.2014 година остварена е средба сопреставници на Министерството за труд и социјална политика не кое е разговараноза сите проблеми гои ги оптоваруваа фирмите од оваа дејност како што се утврденитецени за минималните и максималните цени за извршување на стручните работи забезбедност при работа, во правилникот не се опфатени дел на работи кои сеизвршуваат при вршењето на мерењата за имплементирањето за безбедност и здравјепри работа, како и дека соовој Правилник се опфатени и државни организации институци кои се лиценцираниза вршење на оваа дејнос кои се сериозни конкуренти на другите лиценцираникомпании.

 
 

Контакт лице: Перо Авакумовски
Телефон: ++ 389 2 3244048
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: pero@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје