Македонска асоцијација на металите - МАМ

Економски показатели за Македонскатаасоцијација на метали за 2015 година

Kако значаен базно-суровинкикомплекс, вадењето на руди од метал и производството на основни метали соиндустријата на преработка на метали претставува стопански комплементарна изаокружена технолошка целина.
Директното учество на производството на основни метали во БДП – 5,73% додекаиндиректно, металургијата учествува со 33.53% во националниот БДП.

Вадењето на руди од метал во физичкиот обем на производство на индустријата ирударството учествува со 6,76%. Во 2015 година во вадењето руди од металпроизводството бележи опаѓање, индекс 98,9.
Производството на метали во 2015 година бележи намалено учество во физичкиотобем на индустриско производство, од учество со 7.94 % во 2014 година, во 2015година учеството изнесува само 5,49%.
Во 2015 година физичкиот обем на производството кај основните метали езголемено во однос на претходната година за 6,3%.
Бројот на работниците во последните години е без поголеми промени, учествува со14 % учество во вкупниот број на вработени во стопанството на РМ.
Во производството на основни метали, како специфична базна гранка од стратешкозначење, инсталирани се заокружени техничко технолошки системи во кои евградена современа опрема и технологија од повеќе познати светски производители.
Во секторот металургија,производство на основни метали остварени се значајнистрански вложувања, и тоа во производството на топловалани, ладновалани ипревлечени лимови, феролегури, профили и цевки, бетонско железо и другипроизводи.
Инсталирани капацитети за топловалани дебели лимови - 520.000 тони, топловаланитраки -800.000 тони, ладновалани лимови - 600.000 тони, поцинковани ипластифицирани лимови -150.000тони,заварени цевки и профили - 400.000 тони,феросилициум- 80.000 тони,феро и силико манган 180.000 тони, фероникел - 14.000тони, арматурно-бетонско железо-100.000 тони, разни видови на одлеаноци- 12.000тони,светловалана, поцинкуванаи патентирана жица -7.000 тони.
Во 2015 година извозот на основни метали изнесува 590,7 милиони САД долари (во2014 година извозот изнесуваше 894,6 милиони САД долари), и по минатогодишниотраст, бележи опаѓање од речиси 30% што се должи на влошувањето на економскитесостојби на глобален план. Заедно со вадењето на руди на метал, вкупниот извозво 2015 година изнесува 721,6 милиони американски долари. Учеството на овојсектор во вкупниот национален извоз во 2015 година е намалено и изнесува 16%наспроти досегашните 25%.

2015 година во%

Учество во БДП

Учество во извоз

Учество во Увоз

Учество во вработени во стопанство

Металургија 5,7

16

18

14,9

Извоз и увоз во 2015 година


ИЗВОЗ


УВОЗ


оддел назив

КГ

вредност во САД $

КГ

вредност во САД $

Метални руди

150.280.193

130.816.484

1.360.217.038

90.172.590

Метали

587.771.600

590.743.244

680.872.871

1.170.230.059

Извоз и увоз во 2014 година


ИЗВОЗ


УВОЗ


оддел назив

КГ

вредност во САД $

КГ

вредност во САД $

Метални руди

154.345.011

156.506.789

1.393.147.941

103.043.676

Метали

598.133.624

738.148.055

582.694.740

1.296.855.875

Извоз/увоз 2013 годинаИЗВОЗоддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

07

Метални руди

166.636.646

167.048.356

125.819.518

24

Метали

600.154.383

810.772.056

610.602.860


вк

2.578.774.492

4.266.860.563

3.211.770.592УВОЗоддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

07

Метални руди

1.260.735.255

100.355.899

75.487.130

24

Метали

580.392.672

975.098.177

733.753.527


вк

5.509.147.242

6.599.824.003

4.968.419.812Учество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

оддел

оддел назив

07

Метални руди

3,92

1,52

24

Метали

19,00

14,77


вк

100

100

Извоз/узвоз 2012 година

Назив

Извоз

kg

Вредност во САД долари

Вредност во EUR

Метални руди

161.592.340

153.778.595

119.692.432

Mетали

643.350.533

848.775.891

660.382.978

Вкупно

2.963.886.816

4.001.857.201

3.113.518.645

Назив

Увоз

kg

Вредност во САД долари

Вредност во EUR

Метални руди

1.562.130.989

153.892.001

119.008.762

Mетали

572.556.161

861.740.038

670.325.054

Вкупно

6.110.431.168

6.510.921.902

5.061.764.541

Vo MAM deluvaat i kompanii od metalnata i elektroindustrijata

Металната и електроиндустријата претставува комплементарна изаокружена технолошка целина во националната економија и се од посебно значење за развојот на земјата. Производите на металната иелектроиндустријата имаат карактер на трајни потрошни добра и се одинвестиционо значење, а дел од производството е наменето за широка потрошувачка.

Во Здружението на металната и електроиндустријата членуваатфирми репрезенти од дејностите: производство на метални производи вометалопреработувачката фаза, производство на машини иуреди, производство на електрични машини и апарати, производство намоторни возила и производство на други сообраќајни средства и опрема затранспорт.

Во овие дејности инсталирани се повеќе капацитети запреработка на основните метали во повисок степен на финализација, како што се, специјални алатни машини-роботи, разни видови на машини, алати и нивни делови, челичниконструкции, мостови и нивни делови, процесна нестандардна опрема за енергетски објекти, металургија, хемиска индустрија,прехранбена индустрија и друга индустрија, производи за градежништвото (арматурни мрежи, алуминиумски прозорци и врати, заштитни врати,жичани производи), апарати на цврсти горива и камини, пумпи за течни флуиди и нивни делови, апарати за домаќиндството, за хотели и ресторани, медицинска опрема и помагала, енергетска опрема (разни видови на трансформатори, енергетски кабли, колектори за соларна енергија, табли, плочи, пултови и ормани, контактори и релеи),разнивидови на бојлери поцинкувани, емајлирани од росфрај, делови за моторни и шински возила, опрема затранспорт,стартер оловни акумулатори, машини иапарати за филтрирање и пречистување на течност и гас, електроника и делови за автомобилскатаиндустрија, автобуси и надградба на стопански возила.

Во фазата на преструктуирање преку процесите на приватизација, како и при странскивложувања преку Green field инвестиции во изминатиот период остварени се значајни странски вложувања во производството на делови за автомобилскатаиндустрија, автобуси, сопирачка опрема за шински возила, ,стандардна и нестандардна опрема, трансформатори, оловни стартер акумулатори,во преработка и конфекционирање на арматурно железо и други производи.

Металната и електроиндустријата во изминатиот периодпродолжија позитивните трендови во делот на производствоти и размената сострансво. Така индустриските гранки од овој комплес го зголемија учеството во БДП по основни цени го зголемија учеството на 4,9%, во структурата на физичкиотобем на индустриското производство на ниво на индустијата и рударствотоовие гранки учествуваат со 18,07%, во вкупниот извоз на земјата со 26,3% и во вкупниот број на вработени со околу 2,2 %.

Над80% од производството сепласира во земјите на ЕУ, поранешните ЈУ-републики, Југоисточна Европа, САД идруги земји, а останатиот дел на домашниот пазар.

БДП

-Учество на метална и електроиндустрија во БДП – 4,9%(пресметано по тековни цени за 2011 година- вкупен БДП 44.589 милиони ден)

Индекс на индустриско производство

2014/2013 2015/2014

Вкупно 104,8 104,9

Производство на фабрикувани метални

производи 105,1 111,8

Производство на електрична опрема 130,1 94,0

Производство на машини и уреди 122,8 121,3

Производство на моторни возила * 137,0

Производство на останата опрема за

транспорт 116,2 89,1

Учество о структура на индустриски производство

Производствонафабрикуваниметални производи

3,51

Производствонаелектричнаопрема 5,31

Производство на машини и уреди 6,12

Производство на моторни возила 2,94

Производство на останата опрема за

транспорт 0,19

Вкупнометална и електроиндустрија

18,07

Извоз и увоз според дејности метална и електроиндустрија за 2015 годIZVOZ во 5 godinaUVOZ vo 2015 godinaU~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvoz

oddel

oddel naziv

KG

vrednost vo SAD $

vrednost vo EUR

KG

vrednost vo SAD $

vrednost vo EUR

25

Gotovi metalni proizvodi, osven ma{ini i oprema

32.947.232

50.838.532

45.897.101

43.339.311

130.256.885

117.675.931

1,10

2,00

26

Kompjuteri, elektronski i opti~ki proizvodi

640.605

33.086.923

29.814.986

4.514.780

285.903.383

258.222.950

0,70

4,50

27

Elektri~na oprema

38.989.278

221.576.819

199.871.923

44.752.265

365.831.515

330.353.789

4,90

5,70

28

Ma{ini i oprema, nespomnati na drugo mesto

11.352.825

510.128.854

459.667.877

48.390.908

369.060.158

333.527.043

11,40

5,80

29

Motorni vozila, prikolki i poluprikolki

22.507.195

345.542.733

312.148.201

68.339.628

307.341.566

277.636.256

7,70

4,80

30

Ostanata oprema za transport

1.376.230

21.836.197

19.687.731

5.447.343

28.160.767

25.370.768

0,50

0,40


Вкупно метална и електроиндустрија 2015 година


1.182,8 мил.САД долари1.486,4 мил.САД долари


26,3

23,2


vk

2.580.163.715

4.489.933.784

4.051.229.870

6.147.974.683

6.399.866.873

5.776.934.905

100,00

100,00

Во изминатите години перманентно растат извозните активности, а најзастапени производи во извозот се: машини и апарати за филтрирање и пречистување на течност и гас, електроника за автомобилскатаиндустрија, табли, плочи, пултови и ормани, автобуси, делови за моторни возила и делови за каросерии, челични конструкции, решеткасти столбови и нивни делови, бојлери,електрични проводници-кабли, жичани производи, шпорети на цврсто гориво и уредиза загревање, акомулатори и нивни птримарни келии, сопирачка опрема за шинскивозила, пумпи и нивни делови, медицинска опрема, трансформатори, апарати зазаштита на електрични струјни кола, разни видови на машини, печатени кола идруги производи.

Надворешна трговска размена на МАМ за 2009 година

Надворешна трговска размена на МАМ за 2008 година

Остварено производство,залихи и реализација на членки на МАМ за 2008 година

Производство, залихи, реализација 2009

Табели за производство, залиха и реализација на членките на МАМ во 2007 година

Надворешна трговска размена за 2007 година

Контакт лице: Билјана Пеева-Ѓуриќ
Телефон: ++ 389 2 3244034, M. 072 236 710
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: biljana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје