Здружение на хемиската индустрија

   

Здружението на хемиската индустрија ги опфаќа стопанските субјекти од базичната хемиска индустрија, производството на индустриски гасови, производството на фармацевтски производи, производство на козметички производи и средства за домаќинство, производство и преработка на пластични маси и гума.

Во Здружението на хемиската индустрија при Комората членуваат околу 60 стопански субјекти, значајни репрезенти на оваа индустрија, од сите гореспоменати дејности.

Со цел третирање на специфични интереси на членките, како посебни форми на делување во рамките на Здружението на хемиската индустрија формирани се две групации:

 
  • Групација за производство и преработка на пластични маси
  • Групација на производители на средства за хигиена

Здружението на хемиската индустрија на седницата одржана на 30.01.2020 година за претседател на Здружението во следниот петгодишен мандатен период  го избра Александар Чадиковски, ТГС Технички гасови АД - Скопје, а за заменик-претседатле го избра Зоран Костовски, Алкалоид АД - Скопје.

ПРАВИЛА за организацијата и начинот на работа на Здружението на хемиската индустрија


Податоци за дејноста

Хемиската индустрија и производството и преработката на пластика и гума се значајна инфраструктурна индустриска гранка, чии што производи се користат во речиси сите сегменти на стопанството, додека во широката потрошувачка покриваат значајни и витални животни подрачја. Околу 60% од производство го испорачува во облик на полупроизводи на другите индустриски гранки, а останатите 40-ина % се пласираат како финални производи.
Посебно значаен дел, кој бележи констинуиран раст е фермацевтската индустрија, производство на осносвни фармацевтски производи и фармацевтски препарати.
Производството на хемикалии и хемиски производи во структурата на физичкиот обем на индустриското производство на земјата во 2018 година учествуваат со 1,35 %, производството на пластични производи и гума со 2,93 % и производството на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати со 2,96%, или вкупно учество од 7,24 %. Приближно толкаво е и учеството во додадената вредност на индустријата и рударството.
Во 2018 година физичкиот обем на производството на хемикaлии и хемиски прооизводи бележи пораст од 9,1% . Производството на гума и производи од пластични маси во 2018 година е на нивото од претходната година додека производството на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати бележи континуиран пораст на физичкиот обем и во 2018 година тој изнесува 6,8%.
Хемискиот комплекс во 2018 година реализираше извоз на стоки во вредност од една милијарда и 512 милиони американски долари (во 2017 година беше рализиран извоз од една милијарда и 219 милиони американски долари). Учеството во вкупниот извоз на Р.Македонија изнесува 21,89 %. Најголемиот дел од извозот се однесува на извозот на катализатори. Производи од гума и пластика се извезени во вредност од 105,7 милиони американски долари што претставува зголемување на извозозт на овие производи за над 12 милиони американски долари, додека извозот на фармацевтски производи и фармацевстки препарати во 2018 година е исто така во пораст за над 12 милиони американски долри и изнесува 104,4 милиони САД долари.
Увозот на стоки за потребите на хемискиот комплекс и увозот на готови хемиски производи во 2018 година изнесува 1,27 милијарда американски дилари и во вкупниот увоз на РМ учествува со 14,2 %.
Учество во БДП Учество во извоз Учество во Увоз
1.6 21,89 14,2
Производството во хемискатаиндустрија се остварува со користење на современи технологии и опрема.Остварени се повеќе странски вложувања кои позитивно влијаат врз севкупнотоработење на фирмите, а пред се' во зголемувањето на извозот.
Потенцијали
Во хемиската индустрија поважниинсталирани капацитети за производство и извоз на:
• Готови лекови
• Детергенти
• ПВЦ прав
• ПВЦ гранулат и компаунди
• ПВЦ цевки
• Амбалажа од пластични маси
• Козметички препарати
• Адитиви за градежништво
• Технички гасови
Во хемиската индустрија, постојните производствени потенцијали на инсталираните капацитети, како и искусниот кадровски потенцијал, се основа за забрзан развој и вложувања, пред се' во реализација на проекти од областа на заштитата на човековата средина за пречистување на почвата, каталитички обвивки, производи за третман на водата иза третирање на отпадот.
Во делот на производство и преработката на пластични маси, но и во другите производи од хемиската индустрија, потребни се натамошни инвестиции за згрижување и рециклирање на истите во функција на заштита на човековата околина.
Просечното учество на хемиската индустрија во националниот извоз изнесува над 20% . Потребно е да се напомене дека вака високиот процент се должи на извозот на катализатори.

Период: 1-12 2018

IZVOZ

UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvozoddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $Hemikalii i hemiski proizvodi

1.512.142.707

705.951.868

21,89

7,80Osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati

104.447.226

221.098.377

1,51

2,44Guma i plasti~ni proizvodi

105.770.310

351.389.457

1,53

3,88Vkupno

6.907.997.571

9.052.194.883

100,00

100,00


Период: 1-12 2017

IZVOZ

UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvozoddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $Hemikalii i hemiski proizvodi

1.219.006.481

585.697.588

21,49

7,59Osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati

90.755.059

173.000.276

1,60

2,24Guma i plasti~ni proizvodi

87.565.786

297.172.739

1,54

3,85Vkupno

5.671.465.916

7.719.851.593

100,00

100,00

Период: 1-12 2016

IZVOZ

UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvozoddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $Hemikalii i hemiski proizvodi

1.023.936.105

541.286.175

21,39

8,01Osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati

76.986.476

162.449.375

1,61

2,40Guma i plasti~ni proizvodi

78.165.683

269.906.297

1,63

3,99Vkupno

4.787.198.772

6.757.450.102

100,00

100,00

Извоз и увоз во 2015 година


Извоз

Увоз

Учество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

производ

вредност во САД $

вредност во САД $

Хемикалии и хемиски производи

909.523 153

521.083.715

20,30

8,10

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

70.783.408

146.624.557

1,60

2,30

Гума и пластични производи

71.295.762

249.444.179

1,60

3,90

ВК

4.489.933.784

6.399.866.873

100,00

100,00

Извоз и увоз во 2014 година


Извоз

Увоз

Учество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

производ

вредност во САД $

вредност во САД $

Хемикалии и хемиски производи

849.119.449

492.439.027

18,69

7,40

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

73.265.444

160.443.246

1,61

2,41

Гума и пластични производи

75.358.958

242.143.056

1,66

3,64

ВК

4.542.391.887

6.651.536.075

100,00

100,00

Извоз 2013годинаИЗВОЗ

оддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

20

Хемикалии и хемиски производи

152.648.725

698.838.239

525.676.098

21

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

2.687.289

79.496.795

59.859.496

22

Гума и пластични производи

30.336.380

84.288.328

63.493.926

вк

2.578.774.492

4.266.860.563

3.211.770.592

Увоз 2013 годинаУВОЗ

оддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

20

Хемикалии и хемиски производи

301.465.060

602.079.532

454.024.527

21

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

4.582.389

167.634.013

126.130.899

22

Гума и пластични производи

56.030.018

226.791.506

170.775.913

вк

5.509.147.242

6.599.824.003

4.968.419.812

Учество во вкупенизвоз/увозУчество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

оддел

оддел назив

20

Хемикалии и хемиски производи

16,38

9,12

21

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

1,86

2,54

22

Гума и пластични производи

1,98

3,44

Вк

100

100

Извоз, увоз 2012

Извоз

Назив

КГ

Вредност
во САД долари

Вредност
во ЕУР

Хемикалии
и хемиски производи

161.095.727

552.680.385

429.032.429

Основни
фармацевстки производи

2.404.201

83.960.901

65.188.271

Гума и пластични
производи

24.163.981

66.172.072

51.610.868

Вкупно

2.963.886.816

4.001.857.201

3.113.518.645

Увоз

назив

КГ

Вредност
во САД долари

Вредност
во ЕУР

Хемикалии
и хемиски производи

276.719.226

502.360.933

390.528.406

Основни
фармацевстки производи

4.653.683

159.528.118

123.939.879

Гума и пластични
производи

52.924.409

202.264.454

157.457.532

Вкупно

6.110.431.168

6.510.921.902

5.061.764.541


Учество во вк. извоз

Учество во вк. увоз

Хемикалии
и хемиски производи

13,81

7,72

Основни
фармацевстки производи

2,10

2,45

Гума и пластични
производи

1,65

3,11

Вкупно

100,00

100,00

Извоз, увоз 2012

Извоз

назив

КГ

Вредност
во САД долари

Вредност
во ЕУР

Хемикалии
и хемиски производи

161.095.727

552.680.385

429.032.429

Основни
фармацевстки производи

2.404.201

83.960.901

65.188.271

Гума и пластични
производи

24.163.981

66.172.072

51.610.868

Вкупно

2.963.886.816

4.001.857.201

3.113.518.645

Увоз

назив

КГ

Вредност
во САД долари

Вредност
во ЕУР

Хемикалии
и хемиски производи

276.719.226

502.360.933

390.528.406

Основни
фармацевстки производи

4.653.683

159.528.118

123.939.879

Гума и пластични
производи

52.924.409

202.264.454

157.457.532

Вкупно

6.110.431.168

6.510.921.902

5.061.764.541

Учество во вк. извоз

Учество во вк. увоз

Хемикалии
и хемиски производи

13,81

7,72

Основни
фармацевстки производи

2,10

2,45

Гума и пластични
производи

1,65

3,11

Вкупно

100,00

100,00Извоз, увоз во 2011

Производство, извоз и увоз во 2010

Производство на хемиски производи во 2009

Извоз и увоз на хемиски производи во 2009

Извоз и увоз -по сектори 2009

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје