Здружение на текстилната индустрија и конфекцијата

   

31.01.2013 Состанок на Здружението на текстилната индустрија и конфекцијата со претставници на Кабинетот на вицепремиерот за економски прашања во Владата на Република Македонија - ИТНИ МЕРКИ ЗА СПАС НА ДЕЈНОСТА

На барање на текстилни компании-членки на Здружението на текстилната индустрија и конфекцијата при Стопанската комора на Македонија, на 31.01.2013 година, се одржа состанок со претставници на Кабинетот на вицепремиерот за економски прашања во Владата на Република Македонија, на кој се расправаше за состојбата и за тековните движења на текстилната индустрија, како за и проблемите со кои се соочува оваа стопанска гранка...повеќе

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Текстилната индустрија претставува една од водечките преработувачки идустрии во земјава со значителни резултати во формирањето на БДП, високото апсорбирање на работка сила и извозот. За разлика од другите стопански дејности, во оваа област релативно повеќе дојдоа до израз претприемачките иницијативи на стопанствениците, остварени се повеќе деловни врски со странски партнери, што претставува основа за натамошен развој.

Во Стопанската комора на Македонија, во рамките на Здруженијата делува и Здружението на текстилната индустрија и конфекција. Во рамките на текстилната индустија постојат две гранки и тоа;

Примарната производствена текстилна индустрија ги опфаќа:

 
 • подготовка и предење на текстилни влакна
 • ткаење на текстил
 • довршување на текстилни ткаенини
 • производство на готови текстилни предмети, освен облека
 • прозводство на други текстилни предмети

Конфекциска индустрија ги опфаќа:

 
 • производство на облека и разни видови на облека
 • доработка и боење на крзно и производи од крзно

Своите цели и задачи Здружението ги остварува преку следните активности:

 
 • пратење и анализа на состојбата на текстилната и конфекциската индустрија;
 • помага во остварувањето на дијалогот помеѓу членките на Здружението и соодветните министерства;
 • стручни совети и помош во барањето на стратешки партнери на домашните претпријатија;
 • промовирање и координативен настап на домашните претпријатија на саеми во земјата и странство.

Структурниот развој на текстилната индустрија, односно на производството на текстил, облека и репроматеријали како и недостатокот на стратешко планирање во минатото, неповолно се одрази врз перформансите на оваа индустрија и нивото на нејзина развиеност.

Текстилната индустрија е соочена со остра и јака конкуренција како на домашниот така и на странскиот пазар, со што фирмите кои значајно инвестирале и ја модернизирале технологијата на производство имаат голема перспектива и нивниот опстанок не е доведен во прашање.

За развојните можности на текстилната индустрија големо значење има и добрата макроекономска политика во врска со стабилноста и условите на стопанисување. Се поголемата либерализација во условите на стопанисување, и се послободното дејствување на пазарните законитости придонесуваат за отвореност на економијата, за поголема достапност на странските пазари и за подобрување на конкурентноста на текстилната индустрија. Тука треба да се спомене дека и националното законодавство воврска со текстилната индустрија во значителна мера е усогласено и хармонизирано со законодавството на ЕУ.

На седница на Здружението на текстилната индустрија и конфекцијата одржана на 05.02.2015 година за претседател на Здружението во следниот петгодишен период е избран Ангел Димитров, директор на „Мода АД„ – Свети Николе .
За претставници од Здружението на текстилната индустрија и конфекцијата, во Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатен период 2015-2020 година се избраa:

       1. Јованчо Рајчановски,  Хатекс ДОО - Ресен
       2. Ирена Јакимовска,  Комфи Ангел ДОО - Прилеп
       3. Борислав Трповски, Тетекс АД - Тетово
       4. Габриела Павлоска, Окитекс ДОО - Скопје

Правила за организацијата и начинот на работење на Здружението


Податоци за дејноста

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

       Текстилната индустрија претставува една од водечките преработувачки идустрии во земјава со значителни резултати во формирањето на БДП, високото апсорбирање на работка сила и извозот. За разлика од другите стопански дејности, во оваа област релативно повеќе дојдоа до израз претприемачките иницијативи на стопанствениците, остварени се повеќе деловни врски со странски партнери, што претставува основа за натамошен развој.

       Процесот на глобализацијата, се поголемото вклучување во меѓународната економија, поставуваат голем број на предизвици пред текстилната индустрија како за националната економија така и за земјата во целина. Трудоинтензивниот карактер и можностите што ги дава за порамномерен регионален развој се карактеристики на оваа индустрија. Со самиот процес на преструктуирање на оваа гранка во развиените земји на Европската Унија и на селење на дел од нивното производство но други земји поволно се одрази и на Република Македонија со што се почувствува зголемена побарувачка и поповолни услови за лон аранжманите. 

       Структурниот развој на текстилната индустрија, односно на производството на текстил, облека и репроматеријали како и недостатокот на стратешко планирање во минатото, неповолно се одрази врз перформансите на оваа индустрија и нивото на нејзина развиеност.

       За развојните можности на текстилната индустрија големо значење има и добрата макроекономска политика во врска со стабилноста и условите на стопанисување. Се поголемата либерализација во условите на стопанисување, и се послободното дејствување на пазарните законитости придонесуваат за отвореност на економијата, за поголема достапност на странските пазари и за подобрување на конкурентноста на текстилната индустрија. Тука треба да се спомене дека и националното законодавство во врска со текстилната индустрија во значителна мера е усогласено и хармонизирано со законодавството на ЕУ.

       Основните цели на Стратегија за текстилна индустрија  која е донесена во 2007 година, се остварувањето на одржлив развој на оваа стопанска дејност, во конкурентна и стабилна средина, високо ниво на едуцираност и социјална кохезија. Стратегијата претствува основа за подготвување на програма на мерки за развој на текстилната индустрија , но таа досега е само стратешки документ кој треба да се спроведе.

       Затоа, за да се стопираат негативните тенденции и започнат долго очекуваните позитивни движења во оваа многу важна дејност за македонската економија, неопходдни се итни активности со  наведените државни институции за преземање на мерки и активности на краток и долг рок.

       Производство

       Производството на текстилни производи во последните години, од 2005 година наваму, бележи  негативна тенденција, како кај производството на текстилни ткаенини, така и кај производството на облека, за разлика од позитивниот тренд во некои години кај вкупното индустриското производство, и одделно кај преработувачката индустрија.
Според податоците за индустриското производство во 2018 година споредено со истиот период од 2017 година, кај производството на текстилни ткаенини имаме зголемување на производството за 1,4%, а додека производството на облека намалување од 15,6%.

       Извоз

       Најзастапени групи производи во извозот од текстилната индустрија се следните: женски блузи, кошули, и кошули-блузи, машки кошули од памук, панталони, работни комбинезони, машки јакни и блејзери и слично. Според податоците од Државниот завод за статистика, текстилната индустија во 2018 година, остварила извоз од 606.7 милиони УСА долари што е 10,7 %, од вкупниот извоз . Близу 92% од производните потенцијали се извезуваат во земјите-членки на Европската унија, како и во Соединетите Американски Држави и во соседните земји.

       Така, според остварениот извоз за 2018 година, најзначани партнери на Македонија се:
     • Германија со извоз од 450. милиони долари или 64.2% од вкупно реализираниот извоз на текстил за 2017 година;
     • Грција - 96.4 милиони долари или 13.7%;
     • Холандија – 86.6 милиони долари или 12.2%
     • Велика Британија - 14.5 милиони долари или 2,1%

       Во овој период компаниите главно работат лон производство со странски партнери, (Германији, Италија, Холандија ). Интерес на странските партнери сеуште е македонскиор пазар бидејки земјите од регионот, ( Бугарија и Романија ), со влегувањето во Европската Унија стануваат прескап пазар. Имајки го во предвид фактот дека профитот е крајна цел за секој бизнисмен Западно Европските земји сеуште во Македонија гледаат интересен партнер со евтина работна сила. Сепак интенцијата на Македонските фирми треба да биде прилагодивање на светските пазарни текови. Оттука, во иднина развојот на оваа гранка треба да се движи во насока на развој и креирање свое сопствено производство, ( а не само лон) со цел зголмеување на конкуренцијата на странските пазари.
       Тргнувајки од трудоинтензивниот карактер на текстилната индустрија и можностите што тие ги даваат за развој на неразвиените региони и рурални краишта, императив е да се создадат поволни макро економски услови за овие индустрии преку системско поттикнување на истите.

Информација за текстилната индустрија за 6 месеци 2019 година

Информација за текстилната индустрија за 11 месеци 2018 година

Информација за текстилната индустрија за 2017 година

Информација за текстилната индустрија за 10 месеци од 2017 година

Информација за текстилната индустрија за 7 месеци од 2017 година

Информација за текстилната индустрија за 3 месеци од 2017 година

Информација за текстилната индустрија за 10 месеци од 2016 година

Информација за текстилната индустрија за 4 месеци од 2016 година

Информација за текстилната индустрија за 2015 година

Информација за текстилната индустрија за 7 месеци од 2015 година

Фиксни и варијабилни трошоци кај лон производството

Ииформација за промена на начинот  на постапување со отпадот настанат од царинската постапка со економски ефект

Секторска анализа за првиот квартал од 2010 година

Секторска анализа за првото полугодие од 2010 година

Секторска анализа за 2010 година

Контакт лице: Сашо Деспотоски
Телефон: ++ 389 2 3244089
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: saso@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје