Здружение на текстилната и кожарската индустрија

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

       Текстилната и кожарската индустрија претставуваат едни од водечките преработувачки идустрии во земјава со значителни резултати во формирањето на БДП, високото апсорбирање на работка сила и извозот. За разлика од другите стопански дејности, во оваа област релативно повеќе дојдоа до израз претприемачките иницијативи на стопанствениците, остварени се повеќе деловни врски со странски партнери, што претставува основа за натамошен развој.
       Во Стопанската комора на Македонија, во рамките на Здруженијата делува и Здружението на текстилната и кожарската индустрија кое опфаќа;
       • подготовка и предење на текстилни влакна;
       • ткаење на текстил; 
       • довршување на текстилни ткаенини;
       • производство на готови текстилни предмети, освен облека;
       • прозводство на други текстилни предмети;
       • производство на облека и разни видови на облека;
       • доработка и боење на крзно и производи од крзно;
       • штавење и доработка на кожа;
       • производство на куфери, рачни торби и слични предмети;
       • производство на обувки. 


         За развојните можности на текстилната и кожарската индустрија големо значење има и добрата макроекономска политика во врска со стабилноста и условите на стопанисување. Се поголемата либерализација во условите на стопанисување, и се послободното дејствување на пазарните законитости придонесуваат за отвореност на економијата, за поголема достапност на странските пазари и за подобрување на конкурентноста на текстилната индустрија. Тука треба да се спомене дека и националното законодавство во врска со текстилната и кожарската индустрија во значителна мера е усогласено и хармонизирано со законодавството на ЕУ.

        На седница на Здружението на текстилната и кожарската индустрија одржана на 05.02.2020 година за претседател на Здружението во следниот петгодишен период е избран Ангел Димитров, „А.Д. Мода“ – Свети Николе, а за заменик-претседатели се избраа: Лидија Милановска, „Де Марко ДООЕЛ“ – Куманово и Слободан Дамјанов,  „Дамјанов дел ДООЕЛ“ - Делчево.


       За претставници од Здружението на текстилната и кожарската индустрија, во Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатен период 2020-2025 година се избраa:
        1. Весна Петровска, „Окитекс ДОО“ - Скопје
        2. Ирена Јакимовска,  „Комфи Ангел ДОО“ - Прилеп
        3. Атанас Киров,   „A.Д. Димко Митрев“ - Велес

Правила за организацијата и начинот на работење на Здружението


Контакт лице: Сашо Деспотоски
Телефон: ++ 389 2 3244089
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: saso@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје