Здружение на производителите на тутун и производи од тутун

   

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН

Здружението на производителите на тутун и производи од тутун ги опфаќа стопанските субјекти и правни лица-индивидуални производители на ттун од оваа индустрија, производството и преработката на тутунот како и преработките од тутун во РМ.

Во Здружението на производителите на тутун и производи од тутун при Комората членуваат околу 27 стопански субјекти, значајни репрезенти на оваа индустрија, од сите гореспоменати дејности.

Со цел третирање на специфични интереси на членките, како посебни форми на делување во рамките на Здружението на производителите на тутун и производи од тутун формирани се две групации:
-Групација на откупувачи и преработувачи на тутун
-Групација на производители на тутунски производи

Здружението на производителите на тутун и производи на тутун на последната своја седница за претседател на Здружението го избра г-дин Мирослав Димитриески, Институт за тутун-Прилеп

ПРАВИЛА за организацијата и начинот на работа на Здружението на производители на тутун и производи од тутун


Податоци за дејноста

 ОСВРТ
врз извршениот откуп на суров тутун во лист
од берба 2017/18 година

 

Согласно податоците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  за производната 2017/17 година склучени се 24.854 договори  или 6.000 помалку во однос на претходната 2016/17 година (34.445 договори) односно 14.000 (30%) намалување во споредба со 2013 година (42,367).

Според добиените информации од тутунските претпријатија, оваа година беа насеани вкупно 14.127  ха што е во однос на претходната, 2016 година на приближно исто ниво, односно намалување од 29% во однос на 2013 година.  Од овие површини се откупени  околу 19.000 тони или дури за 24% помалку  од претходната, 2014 година (откупени 24,857), односно за 40% помалку во споредба со 2013 година (30,997). 

Со просечно постигнатата откупна цена од околу 185 ден по кг (или 58% повисока од претходната), за да биде во целост откупено овогодинешното производство на суров тутун од реколтата во 2017/18 година (податок заклучно со 15.3.2016 година (19,000 кг. х 185 ден/кг ) ќе бидат потребни околу 3,515,000,000 денари или 57 милиони евра. Вредноста на субвенциите изнесува 2,154,695,000,00 денари ( 1 eur по кг предаден тутун од регистриран производител, независно категорија на тутун).

 Оваа година за прв пат се случува за новата реколта, откупните претпријатија да извршат одредено намалување на бројот на склучени договори за производство на тутун. Ваквата состојба откупните претпријатија ја оправдуваат со намалената побарувачка на ориентални титпови тутун на светско ниво.

Година

Број на договори

Насади

-ха-

Откуп

- тони-

Просечна цена дн/кг

Субвенција

1991

37 543

20 818

-

 

 

1997

33  000

16 890

25 452

 

 

1998

54 661

21 657

20 880

 

 

1999

43 622

19 947

32 398

 

 

2000

34 254

22 785

28 122

 

 

2001

33 906

20 074

20 097

 

 

2002

26 971

20 615

22 500

 

 

2003

27 343

15 017

23 000

 

 

2004

38 493

15 204

19 839

 

 

2005

39 028

15 808

23 196

 

 

2006

29 230

15 072

23 083

118,1

295.215.000,00

2007

29 771

16 870

19 680

140,6

488.700.000,00

2008

30 519

17 185

16 280

167,4

725.670.000,00

2009

38 710

16 212

23 196

191,9

1.393.300.440,00

2010

40.743

18 846

26 393

136,6

1.583.580.000,00

2011

33.234

15.677

21 024

164,8

1.261.440.000,00

2012

29.090

14.609

27.993

180,2

1.679.580.000,00

2013

42.367

19.806

30.997

152.6

1.859.820.000,00

2014

34.445

14.030

24,857

117

1.452.820.000.00

2015

28.454

14.127

19.000

185

2,154,695,000,00

2016

27.380

13.980

25.446
Договорена количина

 

 

 

1. Откуп

Се откупи целата ланска реколта тутун до крајниот законски рок 15 март. Во земјава се откупени вкупно 19 000 тони тутун со просечна цена од 185 денари за килограм на обострано задоволство, и на тутунарите и на откупувачите.

 Иако квалитетна, реколтата потфрли за 25 до 30 насто. Наместо 25 700 тони колку што откупувачите пријавија во Министерството за земјоделство, се откупија 19 000 тони. Иако за минатата реколта беа планирани околу 26.000 тони, произведено и откупени беа приближно 19.000 тони со просечна цена од 185 денари по килограм, односно беа откупени 71% од вкупно планираното производство (40-120% откуп по компании). Додека од реколтата 2013 година кога откупната цена беше пониска беа откупени 4,4% прва класа и 44,7 втора, во 2017 година учеството на прва класа во вкупниот откуп изнесуваше 12% односно 62% втора класа. Оваа година за откуп се пријавени десет компании и за прв пат по подолг период е присутен и типот ВИРЏИНИЈА.

Наспроти количинска малата, ланската реколта е квалитетна и тутунарите постигнаа добра просечна цена. Тутунарите, заедно со субвенциите од државата вкупно добија во просек по 4 евра за килограм тутун, што е добро и за тутунарите и за новата реколта тутун. Во моментов им се исплаќаат субвенциите на тутунарите кои, пак, паралелно ги прават подготовките за новата реколта.
 
Во 2017 година имаше договорено производство и на крупнолисен тутун од сорта вирџинија. Регулативата за овој тип е стара и мора да има измени. Откупот треба да започне знатно порано отколку што е законски предвидено за останатите типови а од страна на производителите постои и зголемен интерес. Од 2000 година кај нас ги нема ниту Берлејот ниту пак Вирџинијата, додека и оние мали количини кои ги имаше, беа откупувани “ на зелено”. Некогаш учеството на овој тип во вкупен откуп изнесуваше 10-12% и постои можност истиот да се врати. Тој не претставува конкуренција на ориенталниот тутун и добро е овој тип повторно да се врати, смета тој.

Производството и оваа година ќе биде на ниво на минатогодишното а беа направени анализи како истото може да се зголеми. Притоа, доколку откупувачите сакаат континуирано производство, треба да се посвети внимание на договорните цени. Оваа година иако имаше проблеми, добрите услови гарантираат добро производство и подобар квалитет. Бербата е сеуште во тек иако во моментот повеќе внимание производителите посветуваат на берба на раноградинарските култури. Дел од Пелагонискиот регион беше погоден од град а фармерите, поради отсуство на доверба кон осигурителните компании, не го имаат осигурано своето производство.

Откупувачите се оптимисте пред почетокот на откупот. Има разлика од договореното и откупот и количина од приближно 23.000 тони е реална. Квалитетот е добар и сега се зависи од временските прилики.

1.Тутун суров лист, неферментиран

1998

2002

2004

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

Количина (тони)

20 880

21 401

19 839

23 196

23 196

26 158

21 024

27.993

30.997

24,854

19.000

-Вредност во милиони денари

2.725

2 636

2.718

2.910

4.453

3.583

3.511

5.039

4.730

2,908

3,515

-Просечна цена ден/кг

130,5

123,2

137

125.4

192

137

167

180

152

117

185

 

Извоз на тутун и тутунски производи

Производ

Единична мера

1998

2002

2004

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2017

Фермен-тиран тутун

Тони

14.612

17.378

15.248

15.117

19,305

16.546

21.495

22.462

25.444

22.558

22,493

Просечна цена 

 САД $/кг

3,39

3,28

3,7

3,8

5,03

5,7

5,5

5,3

6.1

5.6

4.2

Цигари

Тони

3.760

3.000

2.317

2.315

2.547

3.7523

4.431

3,057

3,032

2.160

1,478

Просечна цена

 САД $/кг

8,20

6,36

6,34

6,34

10,07

7.5

7.9

7,8

9,2

8,3

7,5

 

А ) Извозот на тутун и преработки во 2018 изнесува 23.971 што претставува благо намалување од 4% во однос на 2014 година кога беше реализиран 24.720 тони или намалување од 14% во однос на 2013, односно 4% во споредба со 2012 година.

 Вкупните остварени финансиски резултати во извозот од тутун и тутунски производи во 2018 година изнесуваат 106.700 милиони САД$ [и бележи намалување од 28% споредено со 2014 година изнесуваат (146.213 милиони САД долари) или 40% во однос на 2013 година
(180.876,036).

Б.)  Увезени се 3.480 тони тутун и тутунски производи или 9% повеќе во однос на претходната година (3,190 тони) односно 25% помалку споредено со 2013 година (4.595 тони).


Увоз на тутун и тутунски производи

Производ

Един. мера

1998

2002

2004

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2018

Ферментиран тутун

Тони

6.665

3.381

4.125

2.683

3.260

2,911

3,625

4,968

3,197

1,463

1,216

Просечна

Цена

САД$/ кг

2,35

2,48

2,04

3,04

3,22

4.67

4,09

4,52

5,4

5,3

4,8

Цигари

Тони

400

502

266

266

619

724

980

1,268

1,398

1,724

2,260

Просечна

Цена САД$/кг

6,67

5,80

13,8

13,8

9,49

10,8

11,06

10,4

12,1

13,7

7,84


 

Контакт лице: Васко Ристовски
Телефон: ++ 389 2 3244014
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: vasko@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје