Семинар 12.07.2022 ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАТУСОТ ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ПРИДОБИВКИ ЗА ИМАТЕЛИТЕ НА ОДОБРЕНИЕ

Стопанска комора на С.Македонија, сала 4, 5-ти кат 
Стопанската комора на Северна Македонија, на 12.07.2022 година, организира еднодневна работилница на тема: „Воведување на статусот овластен економски оператор врз основа на меѓународни стандарди и придобивки за имателите на одобрение“ со цел економските оператори да се запознаат со статусот овластен економски оператор, неговото значење во меѓународната трговија и начинот и постапката како да се дојде до него, а се со цел да се користат поволностите од страна на имателите на одобрение.
Во текот на работилницата ќе бидат објаснети сите аспекти околу дефинирање на поимот овластен економски оператор, законските основи, можностите и начинот за поднесување на барање и добивањето на одобрение. Истовремено учесниците ќе добијат практични совети во врска со начинот на подготовка на економскиот оператор за поднесување на барањето, но и начинот на следење на одобрението и континуирано исполнување на истите. Исто така ќе бидат објаснети поволностите пропишани со законските прописи и начинот и постапките за нивно остварување. Посебно внимание ќе биде посветено и на взаемното признавање на одобренијата за овластен економски оператор и неговото значење за економијата на Република Северна Македонија

ПРОГРАМА

1. ПОЧЕТОЦИ И ПРОПИСИ

 - Почетоци на концептот овластен економски оператор;
 - Царински закон;
 - Уредба за спроведување на Царинскиот закон;
 - Прирачник за овластен економски оператор;
 - Стратегија за унапредување на статусот ОЕО во Царинската управа 2021-2023.

2. ПОИМ ЗА ОЕО И ПОДГОТОВКА ПРЕД ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ

      - ПОИМ ЗА ОЕО
  - Што е ОЕО;
  - Учесници во меѓународниот синџир на снабдување кои можат да бидат ОЕО;
  - Видови на одобренија за овластен економски оператор – царински поедноставувања/безбедност и сигурност.

3. ПОДГОТОВКА ПРЕД ПОДНЕСУВАЊЕ:
 - Донесување на одлука и назначување на лице;
 - Тим за подготовка;
 - Прашалник за самооценување;
 - Закани ризици и можни решенија.

3. КРИТЕРИУМИ И ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ

4. КРИТЕРИУМИ
-  Почитување на царински и даночни прописи;
 - Ефикасен систем на управување на трговската, а кога е потребно и транспортната евиденција;
 - Финансиска солвентност;
 - Практични стандарди за компетенции или професионални квалификации;
 - Безбедносни и сигурносни стандарди.

5. ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
-  Формално прифаќање;
    - Интерни контроли;
- Анализа на барањето и план за контрола;
    - Спроведување на контрола;
- Донесување на одлука;
- Следење на одобрението.

4. ПОВОЛНОСТИ И ВЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ

5. ПОВОЛНОСТИ
    - Поволности во зависност од видот на одобрение;
-  Индиректни поволности;
-  Национални поволности.

6. ВЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ
- Договори за взаемно признавање;
- ЦЕФТА;
- Договори за взаемно признавање со Република Србија и Република Албанија;
-  Иницијатива за взаемно признавање со ЕУ.

Предавачи:
- Офелија Бајо, помошник директор на Сектор за царински систем во Царинската управа на Република Северна Македонија и
- Билјана Гаџовска, самостоен советник во Одделение за царински и даночни постапки во Сектор за царински систем во Царинската управа на Република Северна Македонија.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал доставен електронски;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.  
Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 08.07.2022 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ