ИДНИНА ЗА МЛАДИТЕ, НО И МЛАДИ ЗА ИДНИНАТА
➢ Актуелно (03.05.2022, во 13:39:21)
👁 Прочитано: 885
ИДНИНА ЗА МЛАДИТЕ, НО И МЛАДИ ЗА ИДНИНАТА

Како да се подобри квалитетот и квантитетот во стручното образование за учениците, како до повеќе практичнa обука во компаниите, на самото работно место и во реалниот работен процес, како да се изнајдат начини за квалитетно вклучување на бизнис заедницата во стручното образование?

Економијата која е втемелена на знаења е економија која се гради врз основа на партнерство меѓу образованиот сектор, приватниот сектор и државата. Социјалниот дијалог овозможува креирање квалификации, потребни за обезбедување квалификуван стручен кадар за бизнисот и развој на економијата во државата.  Зголемувањето на бројот на образовни програми подготвени со учество на приватниот сектор и според барањата на конкретна компанија на локално и регионално ниво, со практична обука во компанијата и апликативни знаења, е клуч за зголемување на вработливоста на младите и нивна поефикасна транзиција „ од училишната клупа на работното место“. Теоријата е важна, но без пракса, нема употреблива вредност, затоа што искуството е тоа што ја води младата личност низ животот.

Практичната обука во компанијата не би ја добила употребната вредност без менторот во компанијата. Позицијата ментор е од огромно значење и за компанијата, и за учениците. Менторите ги водат учениците низ работниот процес, ги запознаваат со организациската структура на компанијата, им го пренесуваат своето практично искуство и ги развиваат нивните стручни вештини специфични за работните задачи, но меките вештини како одговорност, посветеност, чувство за припадност, донесување одлуки, тимска работа... Со менторот, компанијата е сигурна дека учениците имаат постојан надзор додека престојуваат во компанијата и дека ќе бидат подготвени според спецификата на работењето на компанијата.

Стопанската комора на Северна Македонија во партнерство со министерството за образование и наука реализираа серија обуки за ментори од 220 мали, средни и големи претпријатија од 8-те плански региони, кои поминаа специјализирана тридневна обука со фокус на различни модели на обезбедување поддршка на учениците и нивно воведување во работниот процес.

Обуките за ментори ги поминаа 177 претставници на компании – ментори кои ќе придонесат за подобрување на квалитетот на средното стручно образование на учениците, а од нив 56% се жени – менторки од традиционални сектори како машинство, електротехника, хемија, технологија...
Активноста е дел од проектот за премостување на јазот кај новите вештини за креирање нови и подобри работни места реализиран од УНДПМК, а финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје. (#Skills4future #skillnext #UKinMK #LeavingNoOneBehind).

За улогата на стручното образование и обука и менторот во компанија повеќе ќе дознаете од видеото во текстот.

м-р Наташа Јаневска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување