ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ Е ВАЖНО!
➢ АНКЕТА (18.11.2021, во 13:04:53)
👁 Прочитано: 218
ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ Е ВАЖНО!

Заради постојана консултација со стопанството за проблемите во своето работење, Комората редовно врши анкетирање на стопанствениците за сите прашања кои се од интерес на работата на компаниите, домашни и странски.
                
Вашето мислење можете да го искажете преку E-mail дадено во долната форма, а секоја порака ќе биде одговорена, и соодветно исполнето Вашето барање.
 
Со почит,

м-р Антонета Манова Ставреска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба