ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ Е ВАЖНО!
➢ АНКЕТА (18.11.2021, во 13:04:53)
👁 Прочитано: 2132
ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ Е ВАЖНО!Кликни за повеќе

Заради постојана консултација со стопанството за проблемите во своето работење, Комората редовно врши анкетирање на стопанствениците за сите прашања кои се од интерес на работата на компаниите, домашни и странски.
                
Вашето мислење можете да го искажете преку E-mail дадено во долната форма, а секоја порака ќе биде одговорена, и соодветно исполнето Вашето барање.
 
Со почит,

м-р Антонета Манова Ставреска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба