ЈАВЕН ПОВИК ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИ КРЕДИТИ ОД ,,КОВИД 2” КОРИСНИЦИТЕ НА БЕСКАМАТНИ КРЕДИТИ ОД ЛИНИЈАТА КОВИД 2 ПРЕКУ РАЗВОЈНАТА БАНКА МОЖЕ ДА АПЛИЦИРААТ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ
➢ Актуелно (11.06.2021, во 12:51:56)
👁 Прочитано: 1684
КОРИСНИЦИТЕ НА БЕСКАМАТНИ КРЕДИТИ ОД ЛИНИЈАТА КОВИД 2 ПРЕКУ РАЗВОЈНАТА БАНКА МОЖЕ ДА АПЛИЦИРААТ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ

Во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош објавена во Службен весник на РСМ бр.121 од 03.06.2021 година, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје го објавува овој јавен повик, со кој се нуди можност за кредитокорисниците на кредити од втората бескаматна кредитна линија „Ковид 2“, да поднесат барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитите за 12 (дванаесет) месеци.

Развојна банка ги повикува во рок од 7 дена од денот на објавувањето на овој јавен повик, сите заинтересирани корисници наљ кредит од линијата Ковид 2 да поднесат електронско барање до Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитот од „Ковид 2“ кредитната линија.

Барањето во Прилог 1 треба да ги содржи основните податоци за субјектот корисник на кредит: име на компанијата-кредитокорисник, матичен број на компанијата, број и датум на склучување на договорот.  Истото треба да биде потпишано од овластено лице со печат од субјектот корисник на кредит и во скенирана форма (pdf или слика) треба да биде прикачено на електронската форма за доставување на барањето до РБСМ.

Како услов за поднесување на барање за продолжување на рокот на отплата е до 01.07.2021 година, кредитокорисниците да немаат неподмирени доспеани обврски по основ на главница и камата.

Повикот (ЈАВЕН ПОВИК ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИ КРЕДИТИ ОД ,,КОВИД 2” (mbdp.com.mk)) важи заклучно со 18.06.2021 година, кога е последниот ден за поднесување на барањата.


Линкови:
Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија
Електронска форма за доставување на барањето до РБСМ

 

Служба за информирање при Комората