Индикаторите за доверба во производството во Словенија покажуваат тенденција на раст
👁 Прочитано: 1417
Индикаторите за доверба во производството во Словенија покажуваат  тенденција на раст

Податоците на Државниот завод за статистика на Република Словенија покажуваат дека во септември 2020 година,  индикаторите за доверба во производството, градежништвото и услугите забележуваат подобрување, тие повторно се повисоки во споредба со индикаторот за доверба во трговијата на мало кој беше ист како и претходниот месец.

Во Словенија сите индикатори за состојбата и очекувањата се подобрија, освен залихите на готови производи и показателите за очекувањата на продажните цени, кои беа пониски за 4 процентни поени. Индикаторот за производство остана ист. Очекуваниот индикатор за вработување најмногу се подобри за 12 процентни поени.

Индикатор за доверба во трговијата на мало е ист како и претходниот месец..

Во септември 2020 година, индикаторот за доверба на трговијата на мало беше ист како во август 2020 година и долгорочниот просек. Вредностите на индикаторите за состојбата и очекувањата се зголемија, освен очекуваната вработеност, деловната состојба и обемот на показателите на акции, кои се намалил. Индикаторот за очекувани порачки најмногу се зголеми.

Во септември 2020 година, индикаторот за доверба во градежништвото е за 3 проценти поени повисок отколку во август 2020 година и 11 проценти поени понизок отколку во септември 2019 година.

На месечно ниво, показателот за цени најмногу се подобрил (за 9 проценти поени). Индикаторот за очекувања за вработување и индикаторот за вработување останаа исти, додека показателот за деловна состојба се намалил за 4 проценти поени, а индикаторите за цени и техничките капацитети за 1 процентен поен.

Во септември 2020 година, индикаторот за доверба на услугите беше 6 проценти поени повисок отколку во август 2020 година. Во споредба со септември 2019 година, тој бил за 19 проценти поени понизок и под долгорочниот просек. Подобрувањето на индикаторот за доверба беше под влијание на показателите за побарувачката и за деловната состојба.

Вредностите на состојбите и показателите се подобруваат веќе неколку месеци, освен показателот за очекувана побарувачка, кој се намали за 2 процентни поена во септември 2020 година, како и  очекуваниот индикатор за вработување, кој е ист како во август 2020 година.

Служба за информирање при Комората