ФИСКАЛНИ И СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ КРИТЕРИУМИ НА ЕУ
👁 Прочитано: 9616
ФИСКАЛНИ И СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ КРИТЕРИУМИ  НА ЕУКликни за повеќе

Министерството за финансии подготви Програма на економски реформи (ПЕР) за 2020-2022 година која ја прикажува среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и секторските структурни реформи за промовирање на конкурентноста и растот.

Согласно истата, во 2020 година реалниот раст на БДП се очекува да изнесува 3,8%, а во наредните две години да продолжи со посилен интензитет, односно да достигне 4,1% во 2021 година и 4,3% во 2022 година, придвижен од домашната побарувачка.

Во 2020 година стапката на инфлација се очекува да изнесува 1,5%, а во 2021 и 2022 година е проектирана стапка на инфлација од 2%.

Фискалната политика во периодот 2020-2022 година, согласно Програмата, ќе се темели на зајакнато управување со јавните финансии и фискална одржливост, фискална консолидација, односно одржување на низок буџетски дефицит.

Согласно ПЕР, се предвидува вкупните расходи на Буџетот постепено да забавуваат од 5% годишен раст во 2020 година на 4,4% во 2022 година, во комбинација со очекувана наплата на приходите, што треба да обезбеди постепено стеснување на вкупниот буџетски дефицит од 2,3% од БДП во 2020 година на 2% од БДП во 2021 и 2022 година.

Даночните приходи за 2020 година се планирани во износ од 130,1 милијарда денари, а најголемо учество во планираните даночни приходи има данокот на додадена вредност и тоа 42,8%, додека на акцизите отпаѓаат 22,2%. Во Буџетот за 2020 година планирано е 17,3 милијарди денари да се остварат по основ на неданочни приходи (административни такси, концесии и други неданочни приходи) и 2,2 милијарди денари како капитални приходи (по основ на продажба на општествени станови и земјиште и по основ на планирана дивиденда од „Македонски телеком“ АД).

ФИСКАЛНИ И СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ КРИТЕРИУМИ  НА ЕУСоцијалните придонеси, како изворни приходи на фондовите за пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување, се планирани во износ од 67 милијарди денари. Во оваа проекција вклучен е ефектот од зголемување на стапките на социјалните придонеси од 0,5 п.п., кој е оценет на ниво од околу 1,1 милијарда денари во буџетите на соодветните социјални фондови.

Согласно ПЕР, приоритетите на среден рок ќе бидат насочени кон зголемување на конкурентноста на економијата и вработеноста, создавање поволна деловна клима, поддршка и развој на малите и средните претпријатија, унапредување на социјалната сигурност и заштита, развој на иновативната дејност, како и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурни проекти.

Потребно е натамошно подобрување на транспортните и енергетските пазари, енергетската ефикасност, стимулирање на иновативноста и креативноста, подобрување на конкурентноста на услужниот и земјоделскиот сектор, дигитализација на административните услуги, намалување на „сивата“ економија, олеснување на трговијата и зајакнување на човечкиот капитал.

По доставување на ПЕР до Европската комисија, истата се оценува преку мисии за оценување во земјата од страна на Европската комисија, Европската централна банка и Еуростат, по што започнува дијалог во рамките на Советот на ЕУ. Процесот завршува со донесување заеднички заклучоци врз основа на оценката на ПЕР и се даваат препораки за подобрување на макроекономската политика на земјата, управувањето со јавните финансии и квалитетот на структурните реформи во насока на исполнување на првиот економски критериум за пристап во Европската унија - постоење на функционална пазарна економија. Минатата година истите првенствено се однесуваа на „сивата“ економија, невработеноста на младите и поврзување на домашните компании со глобалните синџири на вредности.

м-р Анета Димовска
Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување