МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ПРЕД ДИСТРИБУИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
➢ Актуелно (18.04.2019)
👁 Прочитано: 2328
МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ПРЕД ДИСТРИБУИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Групацијата на обновливи извори на енергија при Стопанската комора на Македонија, на 17.4.2019 година, одржа седница на којашто се дискутираше за Предлог-мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија треба да ги уредат условите и начинот на користење и пристап на дистрибутивниот систем на трета страна, техничко-технолошките услови и начинот на приклучување на дистрибутивната мрежа на потрошувачите и на производителите на електрична енергија. На седницата, која ја водеше претседателот на Групацијата, Тодор Анѓушев, покрај фирми-членки на Групацијата на обновливи извори на енергија присуствуваа и претставници од операторот на дистрибутивниот систем. Се разви конструктивна дискусија по која се заклучи дека Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија треба да бидат изготвени така што ќе бидат лесно применливи и без давање поголеми права на некоја од страните. Сите забелешки што фирмите ги имаат во врска со Предлог-мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, во писмена форма да ги достават до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 22.4.2019 година.
 
Перо Авакумовски