ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА СЕ ОТВОРА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА СО ЛИЦЕНЦИРАН МЕДИЈАТОР ЗА ЕФИКАСНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ - Реализирани и бесплатните семинари за медијацијата со предавања во Кичево и Охрид
➢ Актуелно (10.07.2016)
👁 Прочитано: 8102
ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА СЕ ОТВОРА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА СО ЛИЦЕНЦИРАН МЕДИЈАТОР ЗА ЕФИКАСНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ -  Реализирани и бесплатните семинари за медијацијата со предавања во Кичево и ОхридКликни за повеќе

На 8-ми јули 2016 година во Кичево и 9-ти јули во Охрид, Стопанската комора на Македонија продолжи со организација и реализација на семинарите за медијација како ефикасен начин на решавање на споровите пред стопанствениците од овие градови и региони. И на овие семинари беа апострофирани предностите на медијацијата, беше детално објаснета медијацијата во РМ согласно законските прописи, акцент беше ставен на тоа кои се медијабилни/немедијабилни предмети, како и се даде осврт и на медијацијата во работните спорови, и заштитата на потрошувачите во постапката за медијација. Како и на претходно реализираните семинари во Штип и Кавадарци така и сега од сите дискусии на учесниците произлегуваат и одредени дилеми кои се јавуваат при практична примена на медијацијата и потребата од усогласување на повеќе закони со Законот за медијација. Стопанската комора на Македонија од сите забелешки дадени од учесниците е во фаза на подготовка на информација до носителите на законските решенија со цел отстранувања на пречките или разјаснување на процесите а се со цел целосна поддршка и поголема апликативност на медијацијата. Оваа информација Комората ќе ја достави на 14 септември по завршување на првиот циклус на семинарите за медијација, најнапред до Министерството за правда и Министерството за финансии бидејќи забелешките ги задираат некои од законите за кои се надлежни токму тие министерства и низ конструктивна соработка каква што постојано Комората и има со министерствата,  ќе се насочиме кон пронаоѓање на соодветни решенија.

Инаку, Стопанската комора на Македонија ја поддржува медијацијата, со главна цел популаризација на овој ефикасен начин на вонсудско решавање на споровите. Со популаризација на медијацијата ќе се намалат непотребно долгите и скапи судски постапки и ќе се зголеми ефективноста во надминување на конфликтите во ставовите на страните, преку наоѓање решенија прифатливи за двете страни и нивна идна соработка поради доверливоста на постапката.

Оттука, согласно потребите на компаниите од една страна како, и заради поголема афирмација на оваа ефикасна алатка, од друга страна, Стопанската комора на Македонија, како најголема и најбројна бизнис-асоцијација во Република Македонија, прва започна со креирање и нудење на нова услуга во своето портфолио на активности, односно воведе поддршка за вршење на Медијација како за членките, така и нечленките. За таа намена Комората отвара и канцеларија во која ќе се вршат медијациите со лиценциран медијатор согласно Законот за медијација.

Како пристапи Комората во овој процес? Со цел најпрво да се информираат компаниите и за законските измени на ЗПП  кои се поврзани за медијацијата, за текот на постапката на медијацијата, како и за можностите за тоа кои спорови се медијабилни и да се поттикне користењето на доброволната медијација, Стопанската комора на Македонија започна со циклус на бесплатни семинари кои ги реализира со предавачи – лиценцирани медијатори, согласно последните промени на Законот за Медијација. Така, првите семинари за промоција на медијацијата беа одржани на 1-ви и 2-ри јули во Штип, односно Кавадарци пред голем број на компании од тие региони. Потоа продолживме со семинарите во Кичево и Охрид, а следните бесплатни семинари ќе се реализираат на 2-ри септември во Прилеп и 3-ти септември во Битола а заокружувањето на првиот циклус на семинари ќе биде со одржување на семинар во Скопје, во Стопанската комора на Македонија на 14-ти септември 2016 година.

Како информација наведуваме дека со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за парнична постапка („Службен весник на РМ“, бр.124./15) со член 47 од Законот, извршена е измена на член 461 од пречистениот текст на ЗПП  според кој: „ Во стопанските спорови за парично побарување чија што вредност не надминува 1.000.000 денари, а по кои постапката се поведува со тужба пред суд, странките се должни, пред поднесување на тужбата, да се обидат спорот да го решат по пат на медијација. При поднесување на тужбата тужителот е должен да приложи доказ издаден од медијатор дека обидот за решавање на спорот по пат на медијација не успеал. Тужбата кон која не е приложен доказот од ставот (2) на овој член судот ќе ја отфрли”. Оваа одредба од ЗПП е влезена во сила од 1-ви февруари 2016 година.

Според новиот Закон за медијација и неговите измени и дополнувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13, 148/15, и 55/16), постапките за медијација може да ги спроведува единствено медијатор на кого му е издадена лиценца за вршење на медијаторски работи согласно член 46 од Законот за медијација, од страна на Министерството за правда на Република Македонија – Одбор за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата. Медијаторот врши работи согласно ЗПП и погоре потенцираната законска одредба, како и спроведување на постапки за решавање на сите видови медијабилни спорови за кои спротивставените страни ќе изјават волја доброволно, спорот да го решат по пат на медијација.

Со отварањето на канцеларијата за медијација во Комората ќе продолжат и сите активности за промоција и поддршка на медијацијата преку разни начини, алатки и облици на промоција и тоа за сите фирми (и членки и нечленки на Комората) и за сите заинтетесирани страни во РМ.

Повеќе информации во врска со Медијацијата можете да добиете во Комората на тел. 02/3244031. Лице за контакт д-р Јелисавета Георгиева.

д-р Јелисавета Георгиева