ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 192 ОД 27.07.2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 68 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 18/20), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ, ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ ДЕЛОВИ ОД ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ КАКО И ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ СОСТАВЕНИ ОД ПОВЕЌЕ ДЕЛОВИ ОД КОИ НАЈМАЛКУ ЕДЕН ДЕЛ ПРЕТСТАВУВА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ЗАВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на рокот за изградба на линиски инфраструктурни градби, за функционални делови од инфраструктурни градби како и за инфраструктурни градби составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на решението за продолжување на рокот за завршување на изградбата.

Член 2

Барањето за продолжување на рокот за изградба на линиски инфраструктурни градби, за функционални делови од инфраструктурни градби како и за инфраструктурни градби составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура и потребната документација се издава на образец на хартија во бела боја со формат А-4.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето за продолжување на рокот за изградба на линиски инфраструктурни градби, за функционални делови од инфраструктурни градби како и за инфраструктурни градби составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура и потребната документација се доставува следната документација:
- правосилно одобрение за градење издадено од надлежен орган;
- известување за отпочнување со градба согласно Законот за градење доставено до органот надлежен за издавање на одобрението;
- изјава од инвеститорот под морална и кривична одговорност, заверена на нотар дека има отпочнато да ја гради инфраструктурната градба согласно одобрението за градење  и
- доказ за платена административна такса.

Член 4

Решението за продолжување на рокот за завршување на изградба на градбите се издава на образец на хартија во бела боја со формат А-4.
Формата и содржината на решението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4947/1                                                                        Министер
17 јули 2020 година                                                   за транспорт и врски,
Скопје                                                                           Горан Сугарески, с.р.


Контакт лице: Љупка Илиевска Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје