ОДЛУКА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА OДДЕЛНИ СТОКИ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР.166 ОД 22.7.2022 ГОДИНА)ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 30 став 1 алинеја 3 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/21, 215/21, 295/21 и 150/22), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА OДДЕЛНИ СТОКИ

Член 1    

Со оваа одлука се ограничува извозот на одделни стоки со следните тарифни ознаки:

Член 2

Ограничувањето на извозот од член 1 од оваа одлука ќе се применува до 31 декември 2022 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 41-6087/1                                                                               Прв заменик на претседателот
20 јули 2022 година                                                     на Владата на Република Северна Македонија,
Скопје                                                                                                      д-р Artan Grubi, с.р.
 


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје