ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА ПРОИЗВОДИТЕ И ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТВо Предлог - Законот за техничките барања за производите и оцена на сообразност во целост е транспонирана Одлуката 768/2008/ на Европска унија за заедничка рамка за пуштање на пазар на произвади и за укинување на Одлуката на заедничка рамка за пуштање на производи и за укинување на одлуката на советот 93/465/ЕЕЗ. Дополнително, Предлог на законот се усогласува со Регулативата (ЕУ) бр.910/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за електронска идентификација и доверливи услуги за електронски трансакции на внатрешниот пазар и за укинување на Директива 1999/93/ЕЗ (eIDAS).

Целосниот текст на материјалот е достапен на следниот линк.
 


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје