ОБЈАВА ЗА СТАПКАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ И ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2022 (ОБЈАВЕНА ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ бр.141/2022 од 21.6.2022 година)МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
1891. Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13,139/14 и 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19), Министерството за труд и социјална политика 


О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2022 година, во однос на месец април 2022 година, според податоците на Државниот завод за статистика (Соопштение: Индекси на трошоците на живот и цените на мало, мај 2022 година, број 4.11.22.52, објавено на 7.6.2022 година), е повисока за 2,0 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2022 година, во однос на месец април 2022 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, изнесува 1,0 %.


                                                                                                                                          Министер,
                                                                                                                               Јованка Тренчевска, с.р
 


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје