ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИЗНАНИЕТО ПОВЕЛБА НА РС МАКЕДОНИЈА НА БРАНКО АЗЕСКИ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР.121 ОД 26.5.2022 ГОДИНА)Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија, амандманот XXXIII од Уставот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2019), член 2 став 1 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2019) и на член 16, член 17 и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16) ја донесувам следната 

О Д Л У К А

I

НА БРАНКО АЗЕСКИ 
се доделува признанието 
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

За фундаментален придонес во осовремeнувањето и во развојот на стопанството, како и за високопрофесионалното раководење со Стопанската комора, со што даде непроценлив придонес во застапувањето на интересите на македонската економија, а што е во интерес на целото општество. 

II

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службениот весник на Република Северна Македонија“. 


Бр. 11-593/1                                                         Претседател на Република Северна Македонија,
26 мај 2022 година                                                                   Стево Пендаровски, с.р
Скопје 
 


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје