УКАЗ БР. 19 ЗА ОДЛИКУВАЊЕ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР.121 ОД 26.5.2022 ГОДИНА)Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија, амандманот XXXIII од Уставот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2019), член 2 став 1 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2019) и на член 12 став 1 точка 4, член 14 точка 4 и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16) 

СЕ ОДЛИКУВА 
СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
со 
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

За својот 100-годишен грижлив и посветен влог и траен придонес во развојот на стопанството и во поврзувањето на различните еснафски стопанственички структури, со што се обезбеди сигурна основа за постојано подобрување и за развој на условите за стопанисување и за конкурентност на пазарот, како темел за стабилност и за економски просперитет на државата. 

Бр. 11-592/1                                                      Претседател на Република Северна Македонија,
26 мај 2022 година                                                                Стево Пендаровски, с.р.
Скопје 


 


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје