Семинар 20.06.2022 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ПОСТАВУВАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ

Онлајн семинарВнатрешната ревизија е независна, објективна и консултативна активност, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на организациите. Таа и помага на организацијата да ги исполни своите цели со тоа што ќе обезбеди систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефикасноста на процесите за управување, контрола и управувањето со ризикот.
Мисијата на внатрешната ревизија е да се зголеми и заштити вредноста на организацијата преку давање на уверување базирано на ризик и објективност, како и обезбедување на подлабоко разбирање и консултација.
Внатрешната ревизија претставува современ инструмент за подобрување на управувањето во компаниите и организациите. Согласно тоа, успешната поставеност и функционирање на внатрешната ревизија е од огромна важност за успешно функционирање на секоја организација. Внатрешната ревизија постојано се надградува, во меѓународни рамки е етаблирана и претставува професија која има голема перспектива. 
Програма:
-    Важноста и значењето на внатрешната ревизија;
-    Организацијата на внатрешната ревизија;
-    Методологијата на внатрешната ревизија;
-    Планирањето и спроведувањето на внатрешната ревизија;
-    Изработката на ревизорските извештаи.

МОДУЛИ


Модул 1:
Организациски и методолошки аспекти на внатрешната ревизија базирана на правилата на професијата
•    Дефиниција;
•    Етички кодекс;
•    Стандарди.

Модул 2:
Планирање на внатрешната ревизија
•    Стратешко планирање;
•    Годишно планирање;
•    План за пединечно планирање.

Модул 3:
Извршување на внатрешната ревизија
•    Фази во спроведувањето на ревизијата.

Модул 4:

Известување за ревизијата

•    Видови на поединечни извештаи;
•    Периодични извештаи.

Целна група: 
-    Внатрешни ревизори, раководни лица и одговорни лица за внатрешна контрола на различни работни позиции во рамки на вертикалната хиерархија на организацијата.

Предавачи:
-    Д-р Богдан Ѓурчевски, доктор на економски науки, специјалност внатрешна ревизија и
-    Д-р Викторија Трајков, доктор на економски науки, специјалност маркетинг.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн семинарот;
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 17.6.2022 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 26.05.2022
САЈБЕР КРИМИНАЛИТЕТ- ОБЛИЦИ И СПРАВУВАЊЕ СО НИВ ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
Семинар, 26.05.2022
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ - УНAПАРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ПОЕДНОСТАВНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.05.2022
Напредна Ексел алатка: Power Query
Семинар, 27.05.2022
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО И ЛЕСНО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 27.05.2022
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ („Службен весник на Р.С.Македонија“ бр.99/22, 21 април 2022 година) - ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА КОНЦЕСИОНЕРИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ СО НОВИТЕ ИЗМЕНИ -
Презентација, 30.05.2022
Он-лајн презентација на инструментот за поддршка- Кoфинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст на Фондот за иновации и технолошки развој 30 мај 2022 година, 12:00 часот
Форум, 30.05.2022
МАКЕДОНСКО-РОМАНСКИ БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ- 30.5.2022
Презентација, 31.05.2022
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- ПРОГРАМА EXECUTIVE MBA НА ROME BUSINESS SCHOOL BELGRADE, 31.5.2022
Тркалезна маса, 03.06.2022
ПОСТКРИЗНО КОВИД 19 ЗАЗДРАВУВАЊЕ НА ЕКОНОМИЈАТА – ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОМОШ НА ФИРМИТЕ, СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА И НА НОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДВИДЕНИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСОЛВЕНТНОСТ
Семинар, 07.06.2022
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АКТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
Конференција, 14.06.2022
„AUSTRIA CONNECT SOUTHEAST EUROPE“ - Собир на регионални австриски компании
Семинар, 15.06.2022
ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНА ФИЗИКА: ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА ЗГРАДА
Семинар, 20.06.2022
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ПОСТАВУВАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ