Семинар 07.06.2022 СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АКТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ

Онлајн семинарМенаџментот на човечки ресурси или управувањето со човечките ресурси е многу важна деловна и управувачка функција во работната организација. Менаџментот со човечките ресурси не е само значајна деловна функција, туку и една од основните управувачки функции во организацијата. Управувањето со човечките ресурси ги опфаќа менаџерските одлуки, стратегии, планирање и активности кои директно влијаат на вработените во организацијата - нивното однесување, резултати, ставови, вредности и мотивација. Менаџментот со човечки ресурси се стреми кон обука, обучување, подучување и други иницијативи за градење вештини, дизајнирани да се надминат недостатоците. Со почитување на функциите на менаџментот на човечки ресурси како анализата и планирањето, регрутацијата и селекцијата, обуката и развојот, оценувањето на перформансите, плаќањето, развојот и управувањето со кариерата, може да се придонесе кон поголем успех во секоја работна организација.
Програма:
-    Стратешкото значење на менаџментот на човечки ресурси;
-    Целите на функцијата на менаџментот на човечки ресурси;
-    Стратегијата, начелата и процедурите на менаџментот на човечки ресурси;
-    Функциите на менаџментот на човечки ресурси;
-    Планирањето на човечките ресурси;
-    Регрутацијата на човечките ресурси;
-    Селекцијата на човечките ресурси;
-    Обуката и развојот на човечките ресурси; 
-    Оценувањето на перформансите на вработените;
-    Плаќањето на човечките ресурси;
-    Развојот и управувањето со кариера на вработените.


МОДУЛИ
Модул 1:
Менаџмент на човечки ресурси
•    МЧР и ефективноста на организацијата;
•    Цели на функцијата на менаџментот на човечки ресурси;
•    Учесници во активностите на МЧР;
•    Стратегија, цели, начела и процедури на менаџментот на човечки ресурси;
•    Реструктуирање и редукција на работната организација;
•    Вработените и МЧР.

Модул 2:
Функции на менаџментот на човечки ресурси
•    Анализа на работата;
•    Планирање на човечките ресурси;
•    Регрутација на човечките ресурси;
•    Селекција на човечките ресурси;
•    Обука и развој на човечките ресурси ;
•    Оценување на перформансите на вработените;
•    Плаќање на човечките ресурси;
•    Развој и управување со кариера на вработените.

Модул 3:
Практични примери за изработка на акти од областа на управувањето со човечки ресурси.

Целна група
-    Сите вработени лица вклучени во процесот на менаџментот на човечки ресурси
      во работните организации.

Предавачи:
-    М-р Милка Ѓурчевска, магистер по менаџмент на човечки ресурси, специјалност јавна администрација. Раководител на одделение за управување со кариера, развој и перформанси на вработени во Државниот инспекторат за труд.
-    Доц. д-р Викторија Трајков, доктор на економски науки, специјалност маркетинг. 

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн семинарот;
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 2.06.2022 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 26.05.2022
САЈБЕР КРИМИНАЛИТЕТ- ОБЛИЦИ И СПРАВУВАЊЕ СО НИВ ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
Семинар, 26.05.2022
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ - УНAПАРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ПОЕДНОСТАВНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.05.2022
Напредна Ексел алатка: Power Query
Семинар, 27.05.2022
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО И ЛЕСНО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 27.05.2022
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ („Службен весник на Р.С.Македонија“ бр.99/22, 21 април 2022 година) - ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА КОНЦЕСИОНЕРИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ СО НОВИТЕ ИЗМЕНИ -
Презентација, 30.05.2022
Он-лајн презентација на инструментот за поддршка- Кoфинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст на Фондот за иновации и технолошки развој 30 мај 2022 година, 12:00 часот
Форум, 30.05.2022
МАКЕДОНСКО-РОМАНСКИ БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ- 30.5.2022
Презентација, 31.05.2022
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- ПРОГРАМА EXECUTIVE MBA НА ROME BUSINESS SCHOOL BELGRADE, 31.5.2022
Тркалезна маса, 03.06.2022
ПОСТКРИЗНО КОВИД 19 ЗАЗДРАВУВАЊЕ НА ЕКОНОМИЈАТА – ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОМОШ НА ФИРМИТЕ, СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА И НА НОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДВИДЕНИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСОЛВЕНТНОСТ
Семинар, 07.06.2022
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АКТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
Конференција, 14.06.2022
„AUSTRIA CONNECT SOUTHEAST EUROPE“ - Собир на регионални австриски компании
Семинар, 15.06.2022
ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНА ФИЗИКА: ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА ЗГРАДА
Семинар, 20.06.2022
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ПОСТАВУВАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ