Семинар 27.05.2022 ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО И ЛЕСНО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Онлајн семинар



Успешното реализирање и спроведување на обврските кои произлегуваат од менаџментот на човечки ресурси се од суштинско значење за успешноста на јавните институции. Организациската поставеност, кадровската екипираност, професионалниот развој на вработените, како и навременото исполнување на законските обврски, се основа  за континуиран развој на институциите. Целта на овој онлајн семинар е низ практични примери за изработка на разни акти од областа на управувањето со менаџментот на човечките ресурси, да им се помогне на учесниците да стекнат практични знаења и вештини за полесно креирање и реализирање на истите.
Програма:
-    Суштината на менаџментот на човечки ресурси;
-    Изготвување на правилници за внатрешна организација и систематизација на работните места;
-    Подготовка на годишен план за вработување;
-    Креирање и реализиција на постапки за вработување и унапредување.

МОДУЛИ

Модул 1:
Менаџментот на човечки ресурси во функција на јавната администрација
•    Основи на менаџментот на човечки ресурси; 
•    Функции на менаџментот на човечки ресурси.
Модул 2:
Подготовка на акти за внатрешна организација на инститицијата
•    Значење на функционалната анализа;
•    Изработка на Правилник за внатрешна организација на институцијата;
•    Изработка на Правилник за систематизација на работните места;
•    Поврзаност на закони потребни за подготовка на актите.
Модул 3:
Подготовка на Годишен план за вработување на институцијата 
•    Анализа на податоци за кадровската екипираност на институцијата (практични примери);
•    Изработка на Годишен план за вработување (практични примери);
•    Донесување на Годишен план за вработување (практични примери);
•    Реализација на Годишен план за вработување (практични примери).
Модул 4:
Подготовка на огласи за вработување и унапредување на вработени 
•    Видови на вработување; 
•    Подготовка на оглас;
•    Реализација на оглас.

Целна група: 
-    Одговорни лица за управување со човечки ресурси во јавните институции, вработени во организационите единици за управување со човечки ресурси, како и менаџери на институции.

Предавачи:
-    М-р Милка Ѓурчевска, магистер по менаџмент на човечки ресурси, специјалност јавна администрација. Раководител на одделение за управување со кариера, развој и перформанси на вработени во Државниот инспекторат за труд и
-    доц. д-р Викторија Трајков, доктор на економски науки, специјалност маркетинг и брендирање.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн семинарот;
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 25.05.2022 година.


 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 26.05.2022
САЈБЕР КРИМИНАЛИТЕТ- ОБЛИЦИ И СПРАВУВАЊЕ СО НИВ ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
Семинар, 26.05.2022
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ - УНAПАРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ПОЕДНОСТАВНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.05.2022
Напредна Ексел алатка: Power Query
Семинар, 27.05.2022
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО И ЛЕСНО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 27.05.2022
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ („Службен весник на Р.С.Македонија“ бр.99/22, 21 април 2022 година) - ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА КОНЦЕСИОНЕРИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ СО НОВИТЕ ИЗМЕНИ -
Презентација, 30.05.2022
Он-лајн презентација на инструментот за поддршка- Кoфинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст на Фондот за иновации и технолошки развој 30 мај 2022 година, 12:00 часот
Форум, 30.05.2022
МАКЕДОНСКО-РОМАНСКИ БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ- 30.5.2022
Презентација, 31.05.2022
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- ПРОГРАМА EXECUTIVE MBA НА ROME BUSINESS SCHOOL BELGRADE, 31.5.2022
Тркалезна маса, 03.06.2022
ПОСТКРИЗНО КОВИД 19 ЗАЗДРАВУВАЊЕ НА ЕКОНОМИЈАТА – ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОМОШ НА ФИРМИТЕ, СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА И НА НОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДВИДЕНИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСОЛВЕНТНОСТ
Семинар, 07.06.2022
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АКТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
Конференција, 14.06.2022
„AUSTRIA CONNECT SOUTHEAST EUROPE“ - Собир на регионални австриски компании
Семинар, 15.06.2022
ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНА ФИЗИКА: ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА ЗГРАДА
Семинар, 20.06.2022
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ПОСТАВУВАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ