Семинар 15.06.2021 ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ

Онлајн семинарСтопанската комора на Северна Македонија, на  15 Јуни 2021 година, организира еднодневен онлајн  семинар на тема: „Eвиденција на материјално-магацинско работење“. Семинарот е наменет за  вработени кои се дел од финансиското и магацинското работење и кои би го дополниле потребното знаење - едните во делот на магацинското, а другите во делот на материјалното работење. Ако оваа соработка е целосна, компанијата би имала значително подобро работење, односно би се намалил ризикот од евентуални кусоци во магацините и би се надминала ситуацијата на нецелосно познавање на магацинско-материјалното работење, а сметководителите и магационерите ќе станат вистински тимски соработници, разбирајќи се и соработувајќи меѓусебно. А несакните ситуации? Лесно би се справиле со истите, кои понекогаш се јавуваат од секаков вид во магацинското работење. 

Кои прашања ќе ги зафатиме, разгледаме и одговориме:
-    Што се сметководствени политики (accounting policies) и која е поврзаноста со МСС 2 (Меѓународните сметководствени стандарди 2)?
-    Кај кои производи МСС 2 (Меѓународните сметководствени стандарди 2) не се применува за мерење на залихи?
-    Кои се трошоците за набавка, а кои трошоци за конверзија кај залихите?
-    Како да ги евидентираме стоките на големо, а како на мало?
-    Дали е неопходно да имаме Процедура за магацинско/ материјално работење?
-    Дали е неопходно да имаме Правилник за попис?
-    Кој не треба да е вклучен директно во пописот?
-    Како да постапиме при евентуален кало, растур или крш или расипување на артиклите, во трговијата?
-    Како да се порамни магацинот при евентуален кусок или вишок утврден по попис?
-    Што добиваме со воспоставување на процес во магацинот: управување, контрола и квалитет?
-    Зошто е значајна тимската соработка помеѓу секторот финансии и магацините?


ПРОГРАМА

   • Меѓународен сметководствен стандард 2 (МСС 2), Залихи:

-    Дефиниции;
-    Мерење на залихите, вреднување на залихите, методи кај залихите;
-    Набавна вредност на залихите;
-    Признавање како расход.

• Сметководствени политики (accounting policies):

-    Меѓународен сметководствен стандард 8.5 (МСС 8.5) и  поврзаноста со Меѓународен сметководствен стандард 2 (МСС 2).

• Системи на евидентирање на залихите на големо и мало:

-    Периодичен и перманентен систем на евидентирање на залихите;
-    Евидентирање на набавка и продажба на залихите;
-    Контен план - класа 3, залиха на суровини, материјали, резервни делови и ситен инвентар;
-    Контен план - класа 6, залиха на производство, готови производи, стоки, нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење;
-    Стоки на пат, стоки во транзит, стоки во продавница, стоки во туѓ склад, стоки на залиха;
-    Приемен лист во трговија, на мало (ПЛТ) - влез на стоките во продавница.

• Прирачник / Работна инструкција за материјално и магацинско работење:

-    Структура на магацините во компанијата.

• Магацинско работење:

-    Артикли (стока);
-    Магацинска картичка;
-    Лагер листа;
-    Магационер - одговорност кон работењето;
-    Соработката помеѓу вработените во магацинот и сметководството.

• Поставување процес во магацинот:

-    Управување;
-    Контрола.

• Средства за безбедна и непречена работа во магацин:

-    Подвижни;
-    Неподвижни;
-    Безбедност во магацинот.


 Правилник за попис („Службен весник на РМ“, бр. 107 од 10.8.2011 година):

-    Одлука за попис;
-    Упатство за вршење попис;
-    Одлука за формирање комисии за попис;
-    Извештај од Комисијата за извршен попис на трговска стока;
-    Одлука за резултати од пописот;
-    Одлука за усвојување на извештајот за попис на залихи на трговска стока.

Правилник за нормирани износи на кало, растур, крш и расипување во трговијата („Службен весник на РМ“, бр. 174 од 25.11.2014 година).

 Разлики по попис:

-    Кусок;
-    Вишок.

Семинарот ќе резултира:
-    Подлабоко разбирање на пропишаните законски регулативи за материјално- магацинското работење;
-    Магационер кој ја разбира финансиската - сметководствена поврзаност со магацинот;
-    Сметководител кој го разбира магацинското работење и поврзаноста со финансиско- сметководственото работење;
-    Правилен и точен попис;
-    Намален ризик од евентуални кусоци.    

Предавачи:

-  Mери Каровска, дипломиран економист со уверение за овластен сметководител издадено од ИСОС. Таа е предавач на семинари, работилници на различни теми, со посебен акцент од областа на сметководството и банкарството. Исто така, има искуство и како надворешен соработник и предавач во центрите за едукација „Achieve Global“ потоа „Link Across“ и Американ колеџ, Организацијата за заштита на потрошувачите на Македонија, Информиран корисник, Каровска ДООЕЛ. Паралелно, триесет и две години работи со сметководство на здруженија, фондации и компании со различни дејности. Во поново време, соработува со буџетски институции. Има искуство и како финансов директор во „ИТД Дистрибуција“ - Скопје, една од водечките компании во ИТ-секторот кај нас, членка на „Инфософт“ Групацијата и

-  Никола Досевски,  менаџер со долгогодишно работно искуство во магацинско работење и логистика („Нептун“ ,,ИТД Дистрибуција“) и искуство во работење со повеќе различни ЕРП системи во делот на магацинското работење. Ангажиран во работните тимови на компаниите за носење на работните инструкции за магацинското работење, обучувач на вработените за магацинското работење. 

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Инструкции за приклучување на онлајн-работилницата;
-    Работни материјали во електронска верзија и
-     Сертификат во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој онлајн семинар можат да се пријават најдоцна до 11.06.2021 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 05.10.2022
ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА, НАМАЛУВАЊЕ И ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ; ЗАДОЛЖИТЕЛНА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЈА КАКО ПРАВНА ГАРАНЦИЈА НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
Настан, 12.10.2022
„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD AND BEVERAGES 2022“ БИЗНИС-СРЕДБА НА АВСТРИСКИ ФИРМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УВОЗНИЦИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ  
Саем, 14.10.2022
УЧЕСТВО ВО КУПУВАЧКА МИСИЈА ВО РАМКИ НА “BUILD EXPO GREECE 2022” 14-16 октомври 2022 Атина, Грција
Семинар, 14.10.2022
„Oн-лајн“ еднодневен семинар:ОПТИМИЗАЦИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПО 5С МЕТОДОЛОГИЈАТА
Семинар, 18.10.2022
ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ ВО СЛУЧАИ КОГА ИМАМЕ ВРЕМЕН ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ПРОЦЕС ВО КОМПАНИИТЕ (ИСПРАЌАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ПРИНУДЕН ОДМОР) И ВРАБОТУВАЊЕ СО СКРАТЕНО (НЕПОЛНО) РАБОТНО ВРЕМЕ
Семинар, 19.10.2022
НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА АНАЛИЗА НА ПРОДАЖБАТА СО ПИВОТ ТАБЕЛИ И “ЖИВИ“ ГРАФИКОНИ
Семинар, 26.10.2022
МЕНАЏМЕНТ НА ОБРТЕН КАПИТАЛ, СТРАТЕГИИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ТЕХНИКИ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЛИКВИДНОСТА
Форум, 03.11.2022
ПОКАНА за учество на Меѓународен виртуелен брокерски настан - VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2022
Семинар, 07.11.2022
ВЕРИФИКУВАНА ПРОГРАМА - ВЕШТИНИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИ
Саем, 16.11.2022
Покана за учество на Нордискиот саем за органска храна и на „Еколивинг Скандинавија“