Работилница 20.04.2021 ИНТЕРНИ МЕРКИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПОТЕШКОТИИТЕ ВО РАБОТЕЊЕТО ПОРАДИ ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА РАБОТНИОТ ПРОЦЕС

Онлајн семинарСтопанската комора на Северна Македонија, на 20 април 2021 година, организира еднодневна онлајн работилница на тема: „Интерни мерки за надминување на потешкотиите во работењето поради ограничувањето на работниот процес“. 

Реалноста на работењето во текот на изминатата година како неизбежен го наметнува заклучокот дека деловните субјекти навистина беа соочени со непрецедентни предизвици и потешкотии во функционирањето. Ваквите потешкотии ја нагласија потребата за поголема инвентивност во чекорите кои се преземаат, и користење на сите законски механизми со цел минимизирање на штетните ефекти од ограничениот работен процес.

Во таа насока, оваа работилница ќе понуди преглед на некои од најактуелните решенија кои се користат од страна на работодавачите со цел да се ограничат трошоците, а да се зачуваат работните места, како и здравјето на сите во деловниот потфат.

Работилницата пред сé ќе ги разгледа значењето и важноста на институтот вршење на работа од дома, при што ќе се објасни како практично да се имплементира ваквиот принцип на работење, без тоа негативно да се одрази врз целокупниот работен резултат. 

 Ќе се анализираат неколку најчесто застапени основи за отсуство од работа со надоместок на плата, со особен осврт на годишниот одмор, а ќе се потенцираат и карактеристиките на неплатеното отсуство, како и ќе се разгледаат принципите на престанокот на договорот за вработување низ призмата на законските можности за раскинување на работниот однос по причини на страната на работникот и работодавачот. Особено ќе се нагласи потребното внимание за спроведување на правилна постапка за откажување на договорот за вработување, со цел правата на сите засегнати да бидат заштитени и гарантирани.

ПРОГРАМА

I.    ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ДОМА
·    Потреба од склучување посебен договор за вработување;
·    Права и обврски;
·    Надоместоци за употреба на сопствени средства;
·    Заштита и безбедност при работа.

·    ИНТЕРЕН АКТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА
·    Потреба од донесување на интерен акт;
·    Начин на уредување, воведување и времетраење;
·    Утврдување на основните права и обврски;
·    Елементи на интерниот акт.

·    ОБВРСКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНИОТ ИНСПЕКТОРАТ;

·    ЗАБРАНА НА РАБОТА ДОМА;

·    РАБОТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ДОМА;

·    ИСКЛУЧОЦИ ПРИ ВРШЕЊЕ РАБОТА ДОМА
·    Ограничување на работното време, ноќна работа, дневен и неделен одмор.

II.  ОТСУСТВА ОД РАБОТА 
·    Годишен одмор;
·    Други основи за платено отсуство;
·    Неплатено отсуство.

III.    ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС
·    Начини на престанување на важноста на договорот за вработување; 
·    Спогодбен престанок на работниот однос;
·    Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и работодавачот;
·    Дозволеност, форма и содржина на отказ;
·    Основани и неосновани причини за отказ;
·    Откажување на договорот за вработување поради лични причини и причини на вина.

     Предавач: 
-   Викторија Спасовска – Симоноска,адвокат, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.

  За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн работилницата и
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 15.04.2021 година.
 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Работилница, 27.04.2021
ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТАТА И МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА
Online Бизнис средби, 28.04.2021
Виртуелен форум и билатерални деловни средби во рамки на „Moldova trade forum 2021”
Online Бизнис средби, 04.05.2021
Билатерални „онлајн“ деловни средби во рамките на Самитот за безбедност „Security Summit 2021“ - 4-6 мај 2021 година
Семинар, 06.05.2021
РAБОТА СО ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ – законска основа, практични примери и придобивки
Конференција, 11.05.2021
ONLINE МЕЃУНАРОДНА АРБИТРАЖНА КОНФЕРЕНЦИЈА „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
Семинар, 18.05.2021
НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
Презентација, 18.05.2021
Бесплатна виртуелна презентација: „Иновативни решенија во областа на енергетиката и на обновливите извори на енергија на групацијата „KNESS“
Online Бизнис средби, 18.05.2021
Виртуелен Самит и деловни средби „GLOBAL INNOVATION SUMMIT 2021 ( ГЛОБАЛЕН САМИТ ЗА ИНОВАЦИИ 2021)“
Семинар, 18.05.2021
МОДЕЛИРАЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ СО POWER BI 
Семинар, 20.05.2021
КАКО ДА СЕ ИСКОРИСТАТ АЛАТКИТЕ ОД GOOGLE ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОУСПЕШНО ОНЛАЈН ПРИСУСТВО И ПОДОБРО ОГЛАСУВАЊЕ(GOOGLE BUSINESS MANAGER, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS)
Online Бизнис средби, 25.05.2021
Саем за директни бизнис средби- “Slovak matchmaking fair 2021”
Семинар, 28.05.2021
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ПРИСТАП, СЕЛЕКЦИЈА, СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
Online Бизнис средби, 01.06.2021
Он-лине МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „Textile Connect 2021 - Virtual Matchmaking“
Конференција, 24.06.2021
„Виртуелна“ конференција и билатерални деловни средби European Logistics Innovation Day 2021
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“