Работилница 27.04.2021 ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТАТА И МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА

Онлајн семинарСтопанската комора на Северна Македонија, на 27 април 2021 година, организира еднодневна онлајн работилница на тема: „Плаќање на работата и мерки за намалување на плата“. 

Целта за одржувањето на оваа работилница се пронаоѓа во изразената потреба на деловните субјекти да развијат подобро разбирање за актуелните редовни принципи на плаќање на работата, наспроти потенцијалните мерки кои можат да ги преземат во насока на намалување на платата, а со цел надминување на одредени ограничувања и потешкотии во работниот процес.

Така, во рамки на работилницата ќе се дискутира за составните елементи на платата како сложена категорија, при што ќе се посочат карактеристиките на овие елементи и ќе се дистингвира помеѓу основна плата, делот од плата за работна успешност и додатоците на плата. Во поглед на додатоците на плата, покрај нивно поединечно разгледување, ќе се разгледаат и различните категории на додатоци, односно оние кои се зависни од распоредот на работното време на работникот, наспроти оние кои се зависни од одредени услови на работа потешки од вообичаените.

Следно, ќе се дискутира за надоместоците на плата, со што ќе се објасни кога следува исплаќање на истите, а особено ќе се направи анализа и ќе се потенцираат најактуелните основи за исплаќање на надоместоци на плата, од перспектива на моменталната ситуација на вонредно работење.

Во делот за плаќање на работата, ќе се прегледаат и трошоците поврзани со работата како и основите за порамнување и задржување на исплаќањето на плата и ќе се анализираат мерките за намалување на плата кои може да се преземат во насока на надминување на потешкотиите во работењето, а заради спречување на порепресивни чекори како откажување на договорот за вработување. 

ПРОГРАМА:

I. ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТАТА
·    Законска регулатива;
·    Право на плата;
·    Општ осврт на составните елементи на плата.

    ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА

·   Додатоци кои произлегуваат од работно време: работа во смени, работа во поделено работно
    време,ноќна работа,  работа на дежурство, согласно со закон, продолжена работа,
    работа во ден нанеделен одмор, работа во празници определени со закон, додаток за работен стаж;
·   Додатоци кои произлегуваат од условите на работата.

·    НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА
·    Основи, пресметка и исплаќање.

II.  ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО
·    Дневници за службени патувања; 
·    Надомест за користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот;
·    Надомест за одвоен живот; 
·    Теренски додаток. 

III.  ПОРАМНУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ИСПЛАЌАЊЕТО НА ПЛАТА
·    Основ и услови за порамнување на побарување на работодавач со обврска за исплата на плата;
·    Основ и услови за задржување на исплаќањето на плата: Административна забрана, налог за извршување врз основа на извршна исправа, претходно исплатен аванс кој сé уште не е оправдан, надомест на штета, парична казна изречена од работодавачот.

IV.  МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТА 
·    Договорно намалување на платата;
·    Намалување на нето платата поради виша сила;
·    Намалување на плата поради потешкотии во работењето.

    Предавачи: 
-    Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право;
-    Сашка Бошковска Богдановска, овластен ревизор, овластен сметководител и овластен проценител, со практично работно искуство во областа на ревизија, сметководство, даноци и пресметка на плати.

    За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн работилницата;
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 22.04.2021 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Работилница, 27.04.2021
ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТАТА И МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА
Online Бизнис средби, 28.04.2021
Виртуелен форум и билатерални деловни средби во рамки на „Moldova trade forum 2021”
Online Бизнис средби, 04.05.2021
Билатерални „онлајн“ деловни средби во рамките на Самитот за безбедност „Security Summit 2021“ - 4-6 мај 2021 година
Семинар, 06.05.2021
РAБОТА СО ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ – законска основа, практични примери и придобивки
Конференција, 11.05.2021
ONLINE МЕЃУНАРОДНА АРБИТРАЖНА КОНФЕРЕНЦИЈА „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
Семинар, 18.05.2021
НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
Презентација, 18.05.2021
Бесплатна виртуелна презентација: „Иновативни решенија во областа на енергетиката и на обновливите извори на енергија на групацијата „KNESS“
Online Бизнис средби, 18.05.2021
Виртуелен Самит и деловни средби „GLOBAL INNOVATION SUMMIT 2021 ( ГЛОБАЛЕН САМИТ ЗА ИНОВАЦИИ 2021)“
Семинар, 18.05.2021
МОДЕЛИРАЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ СО POWER BI 
Семинар, 20.05.2021
КАКО ДА СЕ ИСКОРИСТАТ АЛАТКИТЕ ОД GOOGLE ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОУСПЕШНО ОНЛАЈН ПРИСУСТВО И ПОДОБРО ОГЛАСУВАЊЕ(GOOGLE BUSINESS MANAGER, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS)
Online Бизнис средби, 25.05.2021
Саем за директни бизнис средби- “Slovak matchmaking fair 2021”
Семинар, 28.05.2021
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ПРИСТАП, СЕЛЕКЦИЈА, СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
Online Бизнис средби, 01.06.2021
Он-лине МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „Textile Connect 2021 - Virtual Matchmaking“
Конференција, 24.06.2021
„Виртуелна“ конференција и билатерални деловни средби European Logistics Innovation Day 2021
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“