Семинар 17.03.2021 НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА

Онлајн семинарСтатистичките методи и модели спаѓаат во најважните алатки во деловното планирање, микроекономската анализа и носењето на одлуки. Во свет во кој сме постојано опкружени со податоци, бројки, трендови и статистики, неопходно е да ги разбираме и да бидеме способни да ги користиме статистичките модели и методи, бидејќи тие се дел од најважните алатки за носење на деловни одлуки, особено да ја антиципираме иднината.

Обуката е наменета за сите оние коишти сакаат да научат како да:
-    Ја предвидуваат иднината (business forecasting);
-    Препознаваат ситуации во кои примената на статистичките методи може да помогне во процесот на одлучување; 
-    Да спроведуваат едноставна статистичка анализа во пракса користејќи MS Excel и на тој начин да издвојуваат дополнителни информации од собраните податоци; 
-    Интерпретираат различни нумерички податоци прикажани во деловните извештаи или критички да пристапат во вреднувањето на статистичките податоци пред носењето на деловни одлуки.

     Програма:
1.    Користење на вградени ексел функции за статистичка анализа на податоците:
       COUNT, COUNTA, MAX, MIN, SUMPRODUCT, MEDIAN, AVERAGE, MODE, PERCENTILES, QUARTILES,
       RANK, LARGE, SMALL, VARIANCE, STDEV, COUNTIF, VLOOKUP, HLOOKUP Functions.
2.   Дескриптивна статистика во Excel:
-    Вградена алатка Descriptive statistics;
-    Споредба на статистички низи;
-    Положба на резултати во низа (рангирање, центили);
3.  Корелациона анализа во Excel;
-    Коефициент на линеарна корелација;
-    Корелација на ранг;
-    Функција CORREL;
-    Вградена аналитичка алатка за корелациона анализа (автоматизирана изработка на матрици на корелација).
4.    Како да се предвиди однесувањето на појавите во иднина? - Регресиона анализа во MS Excel:
-    Едноставен модел на линеарна регресија- линеарна интерполација;
-    Регресионен модел на Excel графикони и ANOVA софтвер;
-    Пример на нелинерани модели кај деловното работење и маркетингот;
-    Едноставен пример за повеќестепена регресија со анализа на оправданост;
-    Постои ли навистина разлика помеѓу појава или не? Тестирање хипотеза на разлики
     кај аритметичките средини;
-    Т-тест;
-    ANOVA (анализа на варијанса);
-    F – тест;
-    Примери од работењето.
5.   Работа со сценарија:
-    Goal-Seek, Scenario manager и Data Tables.
На основа на “живи“ примери од бизнис секторот се објаснува примената на сите наведени Ексел функции.

Предавач:
Проф.д-р Зоран Ивановски, редовен професор на Eкономскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, реномиран регионален стручњак од областа на финансискиот менаџмент и предавач со долгогодишно искуство во земјата и странство. Во својата долгогодишна универзитетска кариера бил на раководни факултетски и универзитетски позиции како Ректор на Европскиот универзитет – Република Македонија, Проректор на Европскиот универзитет – Република Македонија и Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, декан на Економски факултет при Европскиот универзитет – Република Македонија, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Универзитетот “Свети Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот во Валенсија. Покрај универзитетската кариера предава на обуките за брокери и за инвестициски советници организирани од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
Повеќе од 20 години реализира обуки за бизнис секторот во земјата и во странство.
Автор е на голем број универзитетски учебници и научни трудови објавени во списанија индексирани во реномирани бази на податоци. 


За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
-  работен материјал; 
-  сертификат за присуство на семинарот.

Последен рок за пријавување:15.3.2021 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 17.03.2021
НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА
Работилница, 18.03.2021
ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС
Online Бизнис средби, 23.03.2021
On-line конференција и виртуелни деловни средби „FUTURE OF BUILDING “
Семинар, 25.03.2021
СУДСКИТЕ OДЛУКИ ПО ПРИГОВОРИТЕ ПРОТИВ НЕЗАКОНИТОСТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ОДЛОЖУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО И ПРИМЕНА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 218 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
Семинар, 26.03.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ - (МЕНАЏМЕНТ, ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ)
Работилница, 30.03.2021
ОСНОВИ ЗА ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО И БЕЗ НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
Семинар, 31.03.2021
AНАЛИЗА НА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ НИЗ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ
Семинар, 31.03.2021
СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ ТАЛЕНТИ 
Online Бизнис средби, 04.05.2021
Билатерални „онлајн“ деловни средби во рамките на Самитот за безбедност „Security Summit 2021“ - 4-6 мај 2021 година
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“