Семинар 28.01.2021 „УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“

„онлајн“-семинар 10:00-14:00 часот

- Правила и предизвици при изготвување и при поднесување на електронските понуди: најчести предизвици и прашања на економските оператори и предностите што ги нуди електронскиот систем за јавни набавки -  

      
По кризната 2020 година очекувањата се дека во 2021 година јавните институции и компаниите постепено ќе се вратат на нормално функционирање и на спроведување на јавните набавки. За таа цел, Стопанската комора на Македонија, поради огромниот интерес за оваа тема, која е секогаш актуелна, организира „онлајн“ семинар на тема „УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА – правила и предизвици при изготвување и при поднесување на електронските понуди: најчести предизвици и прашања на економските оператори и предностите што ги нуди електронскиот систем за јавни набавки“. Виртуелниот семинар ќе се одржи на 28 јануари 2021 година од 10 до 14 часот и е наменет за сите економски оператори (понудувачи) како неминовни учесници на пазарот за јавни набавки. 

Цел на семинарот:

Преку стручен, теоретски, но и интерактивен и практичен пристап да се претстават и да се доближат до учесниците правилата и предизвиците при изготвувањето на понудите, како и да се презентираат насоките за практично користење на електронскиот систем за јавни набавки од страна не економските оператори, презентирајќи ги истовремено и измените воведени со новиот Закон за јавните набавки. Исто така, предавачите ќе направат осврт и на најчестите пропусти и грешки што ги прават понудувачите при подготвувањето и при поднесувањето квалитетни понуди, како и да се добие одговор на многу други прашања.

ПРОГРАМА:

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА И ГРЕШКИ ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ
- Како да си го поедноставам учеството во постапките за јавни набавки? ПРОФИЛ на економски оператор,   КОРИСНИЦИ на ЕО, заштеда при електронско купување ДОКУМЕНТИ ОД ЦРРСМ и нивна автоматска обнова.
- Каде и како да добијам увид во ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕДНОСТ на набавката?
- Разлики кај набавката од мала вредност, поедноставена отворена постапка и отворена постапка и што да   се има предвид при изработка на тендерска документација за РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВИ ПОСТАПКИ.
- Начин на ДОКАЖУВАЊЕ СПОСОБНОСТ и потребна документација според видовите постапки за јавни набавки.
- Услови за исклучување и за квалитативен избор на економските оператори.
- Како да се дефинираат КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР, директно поврзани, недискриминирачки и пропорционални со   предметот на набавка? Детални образложенија и насоки во ТД.
- Како да се утврди и да се бодува соодносот ЦЕНА/КВАЛИТЕТ И ЦЕНА/ТРОШОЦИ ЗА ЖИВОТЕН ВЕК? Кои   поединечни критериуми и која методологија е најсоодветна и може да се користи?
- Внимание – цена на понудата заснована врз реални трошоци + заработка. НЕ ПОСТОИ МОЖНОСТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ   НА ЦЕНАТА – КОНЕЧНА ЦЕНА не е предвидена.
- Кои податоци не може да се означат како ДЕЛОВНА ТАЈНА? Како се прави увид во понудите на   конкурентите/понудувачите?
- Опционална електронска аукција (не се препорачува – добивање нереално високи понуди и можност за    манипулација); 99 % од огласите повторно завршуваат со електронска аукција – НЕЗНАЕЊЕ ИЛИ ДОГОВАРАЊЕ.
- Намалување на НЕГАТИВНАТА РЕФЕРЕНЦИЈА 6/3.
- ЕЛЕКТРОНСКА ЖАЛБА и рок за прикачување одговор од договорниот орган.
- ИЗМЕНА НА СКЛУЧЕН ДОГОВОР во текот на неговата реализација и известување за реализиран договор и   други задолжителни известувања.
- Статистички анализи од примената на Законот до денес – преку 8.500 поништувања, 1.100 електронски   жалби и НАМАЛЕНА КОНКУРЕНЦИЈА.

Предавачи на семинарот ќе бидат изготвувачите на Законот за јавни набавки, со кои ќе имате непосредна можност да разговарате за новините и за толкувањата на одредбите. Предавачите се наедно и експерти за јавни набавки и ЕУ/УНДП/ЦИПС-сертифицирани обучувачи за јавни набавки, со долгогодишно искуство во областа, вработени во Бирото за јавни набавки (БЈН) и вклучени во развојот на системот за јавни набавки и за електронски набавки во Македонија:

  • Марија Јованоска, раководител на сектор во БЈН и
  • Горан Давидовски, помошник-раководител на сектор во БЈН.

За сите учесници на семинарот во електронска порака ќе бидат доставени:
- линк за приклучување на обуката преку платформата Webex cisco;
- работен материјал и 
- сертификат за присуство на семинарот.

Поради голема заинтересираност и поради ограничен број на места, ве молиме својата пријава да ја доставите најдоцна до 25 јануари 2021 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 21.01.2021
ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦА, ПРЕКУ ОТВОРАЊЕ НОВИ БРОЕВИ (ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ) ВО ДЕЛОВОДНИК (ПОЧЕТОК НА ГОДИНА), ПОВРЗУВАЊЕ НА БРОЕВИ ОД МИНАТА ГОДИНА СО НОВИ БРОЕВИ ВО ТЕКОВНА ГОДИНА
Семинар, 22.01.2021
„ПОЗИЦИЈАТА НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“ (Закон за заштита на личните податоци, „Сл. весник на РСМ, бр. 42, од 16.2.2020 година)
Семинар, 26.01.2021
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СО ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧНИ ТОЧКИ И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Саем, 26.01.2021
Виртуелен дигитален саем „Патот од традиционалното кон новото нормално“
Семинар, 27.01.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 27.01.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАЖБА – ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАВНИЦА
Семинар, 28.01.2021
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“
Работилница, 29.01.2021
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И МОЖНОСТ ЗА НЕГОВА ИЗМЕНА ВО ПОГЛЕД НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШИТА ОД ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ, ОТСУСТВО НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ ОД РАБОТА
Семинар, 29.01.2021
ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ - ФОРМА, ПРАВА И ОБВРСКИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ГРАДБА, ОДГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТОТ И НАДЗОРОТ
Семинар, 02.02.2021
ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЈА
Семинар, 09.02.2021
ИНФЛУЕНСЕР СТРАТЕГИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ СО ИНФЛУЕНСЕРИ
Семинар, 17.02.2021
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА
Online Бизнис средби, 25.02.2021
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“