Семинар 25.11.2020 ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ, БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ, ДАНОК НА ДОХОД И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ

Онлајн семинар

Стопанската комора на Македонија, на 25.11.2020 година, организира еднодневна „онлајн“-работилница на тема: „Пресметка на плати и надоместоци на вработени, благајничко работење, данок на доход и магацинско работење“. Целта на „online“-работилницата е да им се овозможи на работодавачите и вработените  да се запознаат со сите интерни чекори кои можат да ги преземат со цел ефикасно да ги спроведат работните процеси. Така, главен фокус ќе биде ставен на начинот на изработка на плати и надоместоци на вработени, благајничко работење, данок на доход и магацинско работење.
Поради актуелните околности, работилницата ќе се одржи „онлајн “.

ПРОГРАМА

I.    ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
•    Закон за работни односи;
•    Закон за исплата на плати.

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ :
•    Обработка на податоци за евиденција на работното време;
•    Пресметка на плати и поврзани даноци и придонеси;
•    Подготовка на платни листи  и потврди за плата;
•    Администрирање на боледувањата;
•    Склучување и откажување на договори за вработување пред агенцијата за вработување , пензиски фонд, здравствен фонд и УЈП;
•    ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ.

II.    БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ
•    Денарска благајна;
•    Девизна благајна;
•    Одлука за касов максимум.

•    ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ.

III.    ДАНОК НА ДОХОД
•    Предмет на законот;
•    Видови на доход;
•    Даночен период и даночен обврзник;
•    Даночна основа и даночни стапки;
•    Утврдување на одделните видови доход.

IV.    МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
•    Прием во магацин (начин на прием на материјалите во магацин, потребни податоци
     за приемницата со која се врши прием на материјалите);
•    Издавање од магацин (начин на издавање на материјалите од магацин, потребни податоци
     на издатницата со која   се издаваат материјалите ) ;
•    Основни средства (прием и издавање на основните средства).

ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ

Предавачи: 
-   М-р Ирина Бахчеванска,  предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од финансиското работење, изработка на финансиски планови, финансиска анализа ,процедури и правилници;
Бобан Попоски,  советник за сметководство и плаќање  со практично работно искуство во областа на  даноци и пресметка на плати и магацинско работење.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-  напатствија за приклучување на „онлајн“-работилницата;
-  е-сертификат и
-  работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа „онлајн“-работилница можат да се пријават најдоцна до 20.11.2020 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 04.12.2020
ЧИТАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ПОСТAВУВАЊЕ ФИЛТРИ ПРЕКУ GOOGLE ANALYTICS
Online Бизнис средби, 09.12.2020
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Работилница, 10.12.2020
„Бесплатна Виртуелна работилница“ на тема: „ Иновации 2020“ (International Virtual Workshop on CRM Innovations Frontiers)-ЕЕН мрежа
Семинар, 10.12.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИСКИ И СО БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ
Семинар, 11.12.2020
ДЕЛОВЕН MS EXCEL 2016 – УНАПРЕДИ ГИ СВОИТЕ ВЕШТИНИ
Семинар, 15.12.2020
ЗАТВАРАЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК (КРАЈ НА ГОДИНА), ПОДГОТОВКА НА СПИСИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ПИСАРНИЦА ЗАРАДИ НИВНО СКЛАДИРАЊЕ И СРЕДУВАЊЕ ВО АРХИВА, ВОДЕЊЕ ДЕЛОВОДНИК ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПОДГОТОВКА НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТА ЗА НАРЕДНАТА ГОДИНА
Семинар, 16.12.2020
ИНКОТЕРМС 2020- РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА-
Семинар, 17.12.2020
“НАПРЕДЕН EXCEL ЗА ПИВОТ ТАБЕЛИ И КРЕИРАЊЕ НА "ЖИВИ" ИЗВЕШТАИ“
Работилница, 22.12.2020
НОВИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРОПИШАНИТЕ ПРЕКРШОЧНИ ГЛОБИ
Семинар, 23.12.2020
ПОДИГНУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТОТ